Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, skall vara upptagna i aktieboken den sjätte bankdagen före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (www.ssab.com). Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna, ersättningsrapporten samt, åtminstone vart fjärde år, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

För att kunna tas in i kallelsen och bolagsstämmans dagordning ska förslag ha inkommit till styrelsen respektive valberedningen senast sju veckor före stämman (eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman). Förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman ska som utgångspunkt ha kommit in till styrelsen skriftligen senast tre veckor före stämman. Vad gäller förslag till beslut i ärenden där det inte följer av lag eller bolagsordning att förslag måste framläggas viss tid i förväg (såsom exempelvis val av stämmoordförande, styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt förslag om så kallad minoritetsutdelning) har dock varje aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls.

Av dagordningen för varje bolagsstämma följer vilka ärenden som utgör val eller som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. I ärenden på dagordningen som utgör val väljer bolagsstämman den eller de personer som får flest röster. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot, alternativt avstår från att rösta i frågan.

 

Årsstämma 2024
Årsstämma 2023
Årsstämma 2022
Extra bolagsstämma 2021
Årsstämma 2021
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Extra Bolagsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Extra Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011
Årsstämma 2010
Tidigare årsstämmor