Hållbarhetsområden

Hållbarhet är en del av SSABs affärsstrategi och omfattar många olika områden inom miljö, sociala frågor och styrning av vår verksamhet.

Inkludering och mångfald

Vi är verksamma globalt och har cirka 14 000 medarbetare med olika förmågor, kompetenser och erfarenheter i fler än 50 länder. På SSAB strävar vi efter en inkluderande kultur där vi hyllar och erkänner olikheter som en viktig del av vår framgång.

Miljö

SSAB har åtagit sig att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att minimera utsläppen och förbättra material- och energieffektiviteten.

Stålets livscykel

Stål är världens mest återvunna material och det kan återvinnas om och om igen utan att det förlorar sina egenskaper. På grund av sin hållbarhet har stålprodukter en lång livslängd och kan ofta återvinnas och användas i andra tillämpningar, vilket sparar på resurser.

Hälsa och säkerhet

Alla på SSAB har rätt till en hälsosam arbetsmiljö utan olycksfall. Vårt mål är att bli världens säkraste stålföretag.

Ansvarsfulla inköp

Det är viktigt för oss att våra leverantörer agerar ansvarsfullt, och att de följer SSABs egna riktlinjer såväl som internationella riktlinjer inom hållbarhet.

Affärsetik

SSAB verkar i miljöer präglade av olika kulturer, värderingar och traditioner. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och har höga krav inom affärsetik.