Strategi – Taking the Lead

SSAB har fortsatt att utveckla sin affärsstrategi Taking the Lead under 2021 för att anpassa den till den föränderliga omvärlden. Strategin betonar även fortsättningsvis vårt åtagande att vara först med fossilfritt stål och ha en ledande hållbarhetsprestanda.

Strategy

Först med fossilfritt stål

SSAB påbörjade sin resa mot att revolutionera stålindustrin för fem år sedan. Denna idé har sedan dess utvecklas till att bli en huvudprioritering och vi siktar på att bli världens första stålföretag som levererar järnmalmsbaserat fossilfritt stål till marknaden 2026. Detta innefattar en aktiv ledarroll i HYBRIT, som vi äger tillsammans med LKAB och Vattenfall.

Det finns ett växande intresse från kunder att sänka koldioxidavtrycket i sin värdekedja, vilket innebär stor möjlighet för fossilfritt stål som premiumprodukt. Under 2021 tecknade SSAB flera partnerskap inom fossilfritt stål med kunder som Volvo Group, Volvo Cars, Cargotec, Daimler/Mercedes-Benz och Peab. I januari 2022 tog SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan.

 

Ledande positioner på hemmamarknaderna

Den marknadsledande positionen på våra två hemmamarknader, den nordiska och den nordamerikanska plåtmarknaden, förblir en strategisk prioritet för SSAB. Vi vill stärka våra positioner under de kommande åren och öka andelen leveranser av premiumstål.

I Europa kommer SSAB att prioritera vår position på den nordiska hemmamarknaden, samtidigt som vi fortsätter att skifta portföljen mot premiumprodukter och öka leveranserna till våra egna nedströmstillgångar, inklusive Tubes, Tibnor och Ruukki Construction.

I Nordamerika kommer SSABs marknadsledande ställning att utvecklas mot en strategi för premiumerbjudanden. Den ska fokusera på att öka värdet och leveranserna från egna formatklippningscenter och utveckla nedströmssamarbeten för mindre och mellanstora kunder.

 

Globalt ledarskap inom höghållfasta stål

SSAB har en global ledarposition inom höghållfasta stål, både inom seghärdat stål (Q&T) och specifika höghållfasta fordonstillämpningar (AHSS). Vår ambition är att bygga vidare på denna framgång och fortsätta växa inom dessa segment genom till exempel kunduppgradering, dvs. att flytta kunder från standardsorter till höghållfasta sorter. Vi introducerar nya innovativa produkter och tjänster för att stödja denna tillväxt.

Under de senaste åren har SSAB befäst sin position som fordonsleverantör av förstklassiga AHSS-produkter. Till skillnad från de flesta fordonsleverantörer höll sig SSABs volymer oförändrade under covid-19-pandemin och vi kommer att sträva efter att vidareutveckla vår position inom segmentet.

 

Ledande mervärdestjänster

SSAB kommer att fortsätta med initiativ nedströms i vår värdekedja för att öka kundvärdet och kundlojaliteten, till exempel genom att utveckla våra marknadskanaler.

Vår position inom mervärdestjänster stärktes ytterligare genom förvärvet av Astralloy i USA under 2021. Omstruktureringen av Tibnor har möjliggjort en ny fas av lönsam tillväxt. Nu har koncernen utökat sin närvaro med nya lokala försäljningsställen i Sverige under varumärket Handelsstålsgruppen för att öka genomslagskraften på lokala marknader. Ruukki Construction fortsätter växa inom sina nuvarande marknadsområden.


 

Ledande inom hållbarhetsområdet

SSAB kommer att fortsätta med initiativ nedströms i vår värdekedja för att öka kundvärdet och kundlojaliteten, till exempel genom att utveckla våra marknadskanaler.

Vår position inom mervärdestjänster stärktes ytterligare genom förvärvet av Astralloy i USA under 2021. Omstruktureringen av Tibnor har möjliggjort en ny fas av lönsam tillväxt. Nu har koncernen utökat sin närvaro med nya lokala försäljningsställen i Sverige under varumärket Handelsstålsgruppen för att öka genomslagskraften på lokala marknader. Ruukki Construction fortsätter växa inom sina nuvarande marknadsområden.

 

Flexibel verksamhet

SSAB strävar efter att utveckla den globala produktionen för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft, inte minst genom att ställa om till fossilfri ståltillverkning.

På kort sikt kommer SSAB att fortsätta driva sina koncernomfattande program för kontinuerliga förbättringar och effektivisering av rörelsekapital.

 

Högpresterande organisation

En del av SSABs strategi går ut på att bygga upp en högpresterande organisation med starkt medarbetarengagemang.
SSAB fortsätter att arbeta med ledarskaps- och kompetensutveckling och strävar efter att öka mångfalden bland medarbetarna.

Att kunna attrahera, utveckla och behålla nyckelkompetens är ett ständigt arbete. I detta sammanhang kommer successionsplanering och resultathantering att stå i fokus tillsammans med nya utbildnings- och utvecklingsprogram. Dessutom fördjupar och breddar vi vårt samarbete med utvalda universitet, skolor och intressenter för att spela en aktiv roll i utvecklingen av utbildningssystemet och på så sätt ytterligare stärka SSABs varumärke som arbetsgivare.

 

Överlägsen kundupplevelse

SSABs strategi är att erbjuda en kundupplevelse som överträffar konkurrenternas. Vi gör detta genom att arbeta för konkurrenskraftiga ledtider och genom att lansera nya digitala tjänster, tillfällen för kunskapsutbyten och varumärkesprogram.

SSAB kommer att fortsätta att fokusera på kvalitet, ledtider, leveranssäkerhet och säljrespons. Vi kommer också att fortsätta att utveckla och utöka våra digitala försäljningskanaler.