SSABs strategiska riktning

Strategin beskriver hur SSAB ska skapa värde för bolaget, kunder och ägare, samt differentiera sig i en konkurrensutsatt, global stålmarknad.

Strategy

Först med fossilfritt stål

SSABs strategi är att utveckla och erbjuda fossilfritt, järnmalmsbaserat stål på kommersiell basis. För att lyckas med detta startade SSAB ett samriskbolag, Hybrit Development AB, med syfte att bli först i världen med att utveckla en konkurrenskraftig produktionsprocess för fossilfri järnsvamp. SSAB har beslutat om en omställningsstrategi för att ersätta den masugnsbaserade produktionen i Norden med moderna elektrostålverk med ljusbågsugnar till runt 2030.


Ledande position på våra hemmamarknader

SSABs strategi är att vara marknadsledande på hemmamarknaderna Norden och Nordamerika där det finns en naturlig konkurrensfördel tack vare närheten till stålverken. SSAB uppnår detta genom att prioritera kunderna på dessa marknader och samtidigt sträva efter att öka andelen premiumprodukter av den totala försäljningen.


Globalt ledarskap inom höghållfasta stål

SSABs strategi är att vara globalt marknadsledande inom segmenten för seghärdat stål (Q&T) och specifika höghållfasta stål (AHSS), eftersom dessa specialstål levererar ett mervärde till kunderna. SSAB arbetar med att uppgradera kunder från standardstål till höghållfasta alternativ, kontinuerligt utveckla produkterna tillsammans med kunderna och investera i produktionssystemet för att möjliggöra tillväxt.


Ledande mervärdestjänster

SSABs strategi är att utveckla och öka användningen av stålrelaterade tjänster, för att uppnå högre kundvärde och kundlojalitet. SSAB erbjuder omfattande tjänster runt om i världen både genom egna säljkanaler i 50 länder, men även genom Tibnor, Ruukki Construction och SSAB Services och partnernätverk som nätverket Hardox® Wearparts.


Flexibel verksamhet

SSABs strategi är att ha en mer flexibel verksamhet än stålindustrin i stort, för att snabbare kunna anpassa sig efter fluktuationer i marknaden samt efter kunders individuella behov. Som en del i detta drivs koncernomfattande program för kontinuerliga förbättringar och effektivisering av rörelsekapital. På längre sikt omfattar arbetet också ett mer flexibelt produktionssystem genom att fullt övergå till integrerade elektrostålverk med ljusbågsugnar, valsning och vidareförädling.


Högpresterande organisation

SSABs strategi och affärsmodell bygger på en högpresterande och decentraliserad organisation med högt medarbetarengagemang. Anställda i mer än 50 länder kräver ett lokalt engagemang och initiativtagande. SSAB fortsätter att arbeta med ledarskaps- och kompetensutveckling och strävar efter att öka mångfalden bland medarbetarna.


Överlägsen kundupplevelse

SSABs strategi är att erbjuda en kundupplevelse som överträffar konkurrenternas, från försäljning till leverans. SSAB gör detta genom bland annat en unik säljmodell för stålbranschen där försäljning ofta sker direkt till slutanvändaren, med en portfölj av avancerade produkter och världsledande varumärken, samt ett ständigt arbete för konkurrenskraftiga ledtider och leveransprecision.


Ledande hållbarhetsprestanda

SSABs strategi är att vara ledande inom hållbarhet i branschen och att hållbarhetsarbetet ska vara en utmärkande faktor jämfört med konkurrenterna. SSAB har ambitionen att bli världens säkraste stålbolag, att ta bort i stort sett alla koldioxidutsläpp från den egna verksamheten till omkring 2030 och att alltid ställa högsta krav inom affärsetik.