Koncernledning

Martin Lindqvist - President and CEO

Martin Lindqvist

VD och Koncernchef SSAB

Civilekonom, Uppsala Universitet

Född 1962
Nationalitet: Svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001.
Anställd i SSAB sedan 1998. 

Tidigare: 
affärsområdeschef SSAB EMEA, divisionschef SSAB Strip Products, 
finansdirektör SSAB, ekonomichef i SSAB Tunnplåt och
chefscontroller i NCC.

Aktieinnehav (SSAB): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Olavi Huhtala

Divisionschef SSAB Europe

Civilingenjör

Född 1962
Nationalitet: Finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 1987. 

Tidigare: 
EVP Ruukki Metals, President Ruukki Fabrication, 
chef marknadsföring,  ledande befattningar inom fösäljning
och produktion i Rautaruukki Metform. 

Aktieinnehav (SSAB): 17 578 A-aktier, 77 873 B-aktier

Olavi Huhtala - EVP and Head of SSAB Europe
Charles Schmitt - EVP and Head of SSAB Americas

Charles Schmitt

Divisionschef SSAB Americas

BSc (Business Administration/Finance), University of Texas at Arlington,
tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute.

Född 1959
Nationalitet: amerikansk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2011.
Anställd i SSAB/IPSCO sedan 1990. 

Tidigare:
befattningar inom US Steel Corporation och
ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas.

Aktieinnehav (SSAB): 0 B-aktier

Johnny Sjöström

Divisionschef SSAB Special Steels

Magisterexamen i Fysik, Doktorsexamen i Materialteknik, Karlstad Universitet och EMBA, Stockholms Handelshögskolan

Född 1974
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2019.
Anställd i SSAB mellan 2012-2014 och  från 2019. 

Tidigare:
VD Uddeholms AB, VD Scana Leshan (China), Teknik och marknadsutvecklingsansvarig SSAB APAC, Produktchef Outokumpu, Teknik och kvalitetschef Outokumpu.

Aktieinnehav (SSAB): 10 600 A-aktier, 0 B-aktier

Johnny Sjöström - EVP and Head of SSAB Special Steels

Lars Sjöbring

Executive Vice President, Executive Vice President och chefsjurist

Juristexamen (Lunds universitet, Sverige, Univ. of Amsterdam, Nederländerna och Fordham, USA)

Född 1967
Nationalitet: Svensk och amerikansk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2023.
Anställd i SSAB sedan 2023.

Tidigare:
Chefsjurist på Veoneer, Autoliv och Transocean. Jurist på advokatbyrån Skadden Arps i New York.

Aktieinnehav (SSAB): 20,000 A-aktier

Leena Craelius

Ekonomi- och Finansdirektör

MBA, Helsinki School of Economics, Helsinki

Född 1971
Nationalitet: Finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2021.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 2005.

Tidigare: Ekonomichef SSAB Europe, Controller chef för försäljning;
SSAB Special Steel division, chef för operations controlling; Ruukki Metals Division

Aktieinnehav (SSAB): 0 aktier

Leena Craelius - Executive Vice President and acting Chief Financial Officer
Christina Friborg - Executive Vice President and Head of Sustainability

Christina Friborg

Executive Vice President, Hållbarhet, etik och regelefterlevnad, hälsa och säkerhet

Jur. kand., Uppsala Universitet

Född 1969
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2018.
Anställd i SSAB sedan 2018.

Tidigare: Head of Sustainable Business at Sandvik, grundare och partner på Ethos International samt olika befattningar på Sida, UNHCR och OSCE.

Aktieinnehav (SSAB): 10 010 B-aktier


Maria Långberg

Executive Vice President, Organisation, kultur och kommunikation

Civilekonom, Uppsala Universitet; 
MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Född 1970
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncenledning sedan 2016.
Anställd i SSAB sedan 2013.

Tidigare: 
VD Merox och hållbarhetsdirektör SSAB, 
kommunikationsdirektör SSAB,
seniorkonsult JKL och
kommunikationsdirektör Gambro.

Aktieinnehav (SSAB): 32 713 B-aktier


Maria Långberg - Executive Vice President, People, Culture and Communication
Martin Pei - Executive Vice President and CTO

Martin Pei

Executive Vice President, Teknisk direktör

Tekn. dr, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

Född 1963
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2007.
Anställd i SSAB sedan 2001. 

Tidigare:
Affärsområdeschef SSAB APAC, teknisk direktör, SSAB,
chef för stålämnesproduktionen SSAB Plate och
chef för forskning och utveckling SSAB Plate. 

Aktieinnehav (SSAB): 1 000 A-aktier, 9 000 B-aktier

Eva Petursson

Executive Vice President, Forskning och innovation

Civilingenjör och Teknisk Doktor i Stålbyggnad, 
Luleå Tekniska Universitet

Född 1968
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2018. 
Anställd i SSAB sedan 2005.

Tidigare: Lektor i Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet, 
Designspecialist och forskningsledare SSAB Knowledge Service Center, 
Strategisk forskningschef SSAB. 

Aktieinnehav (SSAB): 165 A-aktier, 6 500 B-aktier

Eva Petursson -  Executive Vice President, Research and Innovation
Viktor Strömberg - Executive Vice President, Strategy and Digitalization

Viktor Strömberg

Executive Vice President, Strategi och digitalisering

MBA, INSEAD, Frankrike och MSc i Industrial Engineering & Management, 
Linköpings Universitet

Född 1973
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2018.
Anställd i SSAB sedan 2011.

Tidigare: Associate Partner på McKinsey & Company, produktchef på SAP 
och konsult på IBM.

Aktieinnehav (SSAB): 4 000 B-aktier

Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor som till exempel förvärv och avyttringar. Sådana frågor samt större investeringar (överstigande 100 Mkr) bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagsstyrelsen.

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Koncernledningen består av:

VD och Koncernchef
Divisionschef SSAB Europe
Divisionschef SSAB Americas
Divisionschef SSAB Special Steels
Executive Vice President, Juridik, företagstransaktioner och inköp
Ekonomi- och Finansdirektör, CFO
Executive Vice President, Organisation, kultur och kommunikation
Executive Vice President, Teknisk direktör, CTO
Executive Vice President, Forskning och innovation
Executive Vice President, Strategi och digitalisering
Executive Vice President, Hållbarhet, etik och regelefterlevnad, hälsa och säkerhet

Koncernledningen har möten månadsvis för att diskutera koncernens samt divisionernas/dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Övriga frågor som behandlas på koncernledningsmöten är bl.a. strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser.

Respektive divisions- och dotterbolagschef ansvarar för respektive resultat- och balansräkning. Den övergripande operativa styrningen av affärsområdena sker via kvartalsvisa ”performance reviews” och i Tibnor och Ruukki Construction genom respektive styrelse. Moderbolagets verkställande direktör är i de flesta fall ordförande i de större direktägda dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamöter från koncernledningen samt arbetstagarrepresentanter. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive strategier och budgetar.