Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Under första kvartalet påverkades stålmarknaderna av kriget i Ukraina. Högre synbar efterfrågan, inklusive lageruppbyggnad, ledde till kraftigt stigande marknadspriser på tunnplåt och grovplåt i Europa, samtidigt som priserna på grovplåt i Nordamerika fortsatte på en hög nivå.

Marknadspriserna i Kina för tunnplåt och grovplåt hade en uppåtgående trend under det första kvartalet 2022.

I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt god i de flesta kundsegment under det första kvartalet. Lagernivåerna hos distributörer var fortsatt låga.

I Europa präglades efterfrågan av en temporärt ökad aktivitet i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Importen till Europa reducerades tillfälligt, då volymerna från Ryssland och Ukraina minskade, vilket särskilt påverkade grovplåtsmarknaden. Mot slutet av kvartalet ökade importaktiviteten från bland annat Turkiet och Asien.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var god under kvartalet, på de flesta marknader. 

Utsikter

Första kvartalet 2022 präglades av en exceptionell uppgång i efterfrågan, hänförligt till begränsningar i tillgången på stål efter att Ryssland invaderat Ukraina. Efterfrågan på stål under andra kvartalet förväntas blir mer normal och därmed på en något lägre nivå jämfört med första kvartalet. Det finns fortsatt en osäkerhet förknippad med brist på komponenter, samt flaskhalsar i logistikkedjorna.

För SSAB Special Steels bedöms både leveranserna och de realiserade priserna bli högre under det andra kvartalet 2022 jämfört med det första kvartalet 2022. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det andra kvartalet på de flesta marknader.

För SSAB Europe bedöms både leveranser och priser bli något högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal och priserna väntas bli något högre.

För alla tre ståldivisioner kommer de högre realiserade priserna att motverkas av högre kostnader för insatsvaror, eftersom marknadspriserna för råmaterial stigit kraftigt under första kvartalet 2022. Detta beror på den normala eftersläpningen på cirka ett kvartal mellan förändringar i marknadspriserna och påverkan på SSABs kostnader. Förändringar i marknadspriset för skrot har en eftersläpning om cirka en månad avseende den nordamerikanska verksamheten.

 


Utsikter för ståldivisionerna

Kv2 2022 Jmfrt med Kv1 2022
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steels Högre Högre
SSAB Europe Något högre
Något högre
SSAB Americas Högre Något högre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %), Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %).