Marknadssituation och utsikter 

Marknaden under andra kvartalet 2023

Efterfrågan för höghållfasta stål var god på flera marknader, men den försvagades något i Europa och var fortsatt svag i Kina.

Efterfrågan på standardstål i Europa försvagades under andra kvartalet och importvolymerna till Europa ökade. Den kapacitet som tillfälligt stängdes ned i Europa under 2022 har nu i stort sett återstartats. Marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt i Europa minskade under andra kvartalet. Lagernivåerna bedöms vara normala. I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt generellt sett god och marknadspriset var relativt stabilt. Lagernivåerna hos nordamerikanska distributörer var fortsatt låga.

Marknadspriserna i Kina för tunnplåt och grovplåt sjönk under andra kvartalet.

 

Utsikter för tredje kvartalet 2023

Efterfrågan i Europa försvagades under andra kvartalet och det finns risk att tredje kvartalets nedgång blir mer uttalad än normalt. Efterfrågan på grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms fortsätta på en god nivå. Efterfrågan på höghållfasta stål har varit god, men det finns tecken på en mer avvaktande hållning bland kunderna.

Jämfört med andra kvartalet 2023 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli något lägre under tredje kvartalet 2023 på grund av en något svagare marknad samt det planerade underhållsstoppet i Oxelösund. Priserna bedöms bli något lägre.

SSAB Europes leveranser bedöms bli väsentligt lägre, beroende på planerat underhåll och en svagare marknad. Priserna väntas bli lägre under det tredje kvartalet 2023, jämfört med andra kvartalet 2023.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms blir något högre och priserna stabila.

Kostnaderna för råmaterial väntas bli något lägre, jämfört med föregående kvartal, framför allt relaterat till lägre kostnader för kol.
 

Utsikter för ståldivisionerna

Kv3 2023 Jmfrt med Kv2 2023
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steels Något lägre  Något lägre
SSAB Europe Väsentligt lägre
Lägre
SSAB Americas Något högre Stabila

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %), Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %).