Marknadssituation och utsikter 

Marknaden under tredje kvartalet 2022

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var god på ett flertal marknader, men efterfrågan i Europa mattades av och efterfrågan i Kina påverkades negativt av bland annat nedstängningarna (relaterade till lockdowns).

Efterfrågan på standardstål i Europa fortsatte att präglas av en avvaktande hållning och återhämtningen efter semesterperioden var svagare än normalt. Lagernivåerna hos bland annat distributörer bedöms vara något höga. Importvolymerna till Europa var relativt höga under tredje kvartalet. I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt god i de flesta kundsegment. Lagernivåerna hos nordamerikanska distributörer var fortsatt låga.

Marknadspriserna på stål i Europa minskade under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Nedgången var något mer uttalad inom grovplåt jämfört med tunnplåt.

Priset på grovplåt i Nordamerika minskade från en hög nivå under tredje kvartalet. Marknadspriserna i Kina för tunnplåt och grovplåt minskade under det tredje kvartalet 2022.

 

Utsikter för fjärde kvartalet 2022

Marknadsutsikterna är osäkra mot bakgrund av bland annat stigande inflation, komponentbrist och risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina. För Europa väntas en svag marknad under fjärde kvartalet, bland annat med risk för en låg aktivitet under årets sista veckor. Grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms vara relativt stabil.

Jämfört med tredje kvartalet 2022 bedöms SSAB Special Steels leveranser vara något lägre, främst beroende på planerat underhåll i Oxelösund. De realiserade priserna bedöms också bli något lägre.

SSAB Europes leveranser bedöms att vara stabila på en låg nivå, mot bakgrund av en avvaktande marknad och planerat underhållsstopp. De realiserade priserna väntas bli väsentligt lägre under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli högre, då föregående kvartal påverkades negativt av planerat underhåll. Priserna väntas bli något lägre.

Kostnaderna för råmaterial för det fjärde kvartalet väntas i stort bli relativt stabila jämfört med föregående kvartal.

 


Utsikter för ståldivisionerna

Kv4 2022 Jmfrt med Kv3 2022
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steels Något lägre  Något lägre
SSAB Europe Stabila
Väsentligt lägre
SSAB Americas Högre Något lägre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %), Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %).