Rapporter och presentationer

Här finns SSABs rapporter, dokument och presentationer tillgängliga.

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella och hållbarhetsmässiga utveckling under 2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättat enligt GRI Standards, inkluderar rapportering enligt EU:s taxonomiförordning och information utifrån TCFD:s rekommendationer.

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi sammanfattat, inklusive mål och utfall för de viktigaste områdena.

Uppförandekod

SSABS uppförandekod är vår etiska kompass som anger hur alla medarbetare förväntas bete sig i förhållande till intressenter och på marknaden. Uppförandekoden omfattar områden som hälsa och säkerhet, miljö, relationen till medarbetarna, mänskliga rättigheter och affärsmetoder.

Hållbarhetsrelaterade dokument

Övriga hållbarhetsrelaterade dokument, till exempel ramverk för hållbar finansiering, direktiv inom olika hållbarhetsområden och miljövarudeklarationer för våra produkter.