Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. SSABs målsättning är att upprätthålla en god kreditriskvärdering och för närvarande är kreditratingen BBB-. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet.

 

Kassaflöde, finansiering och likviditet

Det operativa kassaflödet för helåret 2023 uppgick till 21 524 (22 693) Mkr, frigörande av rörelsekapital kompenserade i stort sett för det lägre resultatet. Nettokassaflödet uppgick, efter utdelning om 8 960 (5 406) Mkr och återköp av egna aktier om 1 292 (—) Mkr, till 5 922 (8 748) Mkr.

Nettokassan uppgick per den 31 december 2023 till 18 206 (14 287) Mkr. Likvida medel uppgick till 28 916 (24 900) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 8 239 (10 258) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 31 (27) % av helårets intäkter. Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 31 december 2023 till 6,2 (5,7) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,4 (0,9) år.

Lånestruktur (den 31 december 2023)

Lånestruktur (den 31 december 2023)

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad

Förfalloprofil per (den 31 december 2023)

Förfalloprofil per (den 31 december 2023)

Lånekostnad och duration

Lånekostnad och duration

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2 000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5 000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Relaterade dokument

pdf 212 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework – Extension Letter December 2023
PDF 1.94 Mb
EMTN Prospectus 2023
PDF 1.19 Mb
Agency Agreement 2023
pdf 617 Kb
Sustainability Linked Finance Progress Report 2022
pdf 1.72 Mb
EMTN Prospectus 2022
pdf 1.19 Mb
Agency Agreement
pdf 208 Kb
SSAB AB, Bolagsordning
pdf 114 Kb
Registreringsbevis
pdf 1.54 Mb
EMTN Prospectus 2021
pdf 2.36 Mb
Sustainability-Linked Finance Framework
pdf 506 Kb
Sustainability-Linked Finance Progress Report 2021
pdf 679 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework
PDF 2.11 Mb
EMTN Prospectus 2020
PDF 1.12 Mb
EMTN Prospectus 2019
pdf 1.08 Mb
EMTN Prospectus 2018
pdf 1.2 Mb
EMTN Prospectus 2017
pdf 1.03 Mb
EMTN Prospectus 2016
pdf 1.06 Mb
EMTN Prospectus 2015
pdf 1.51 Mb
EMTN Prospectus 2014
pdf 246 Kb
Prospectus Amendment
pdf 72 Kb
Swedish Commercial Paper Program

Kreditbetyg

Den 28 januari 2022 höjde S&P Global ratings sin rating på SSAB AB till BBB- från BB+, med stabil outlook.

PDF 222 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-08-16
PDF 221 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-02-17
pdf 133 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2022-01-28
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-07-23
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-02-26
pdf 111 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-11-23
pdf 347 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-03-31
pdf 116 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
pdf 285 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
pdf 280 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
pdf 279 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
PDF 273 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
pdf 304 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
pdf 261 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
pdf 257 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29
pdf 267 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
pdf 269 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22
pdf 278 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12