Definitioner av nyckeltal

Formler för beräkning av nyckeltal

Direktavkastning

Utdelning i förhållande till börskurs vid årets slut.

EBITDA-marginal

Resultat före avskrivningar i förhållande till försäljning.

Eget kapital

Summa eget kapital enligt koncernbalansräkningen.

Eget kapital per aktie

Eget kapital exklusive minoritetsandelar dividerat med antal aktier vid årets slut.

Försäljning

Försäljning med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och returer.

Likvida medel

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar med en löptid understigande tre månader vid förvärvet.

Löpande investeringar

Utgörs av konkurrenskraftbevarande investeringar av underhålls-, rationaliserings-, ersättnings- eller miljökaraktär.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Operativt kassaflöde

Medel genererade från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital samt kassaflöde avseende löpande underhållsinvesteringar men före finansiella poster och betald skatt.

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital per månad under året.

Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt

Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital per månad under året.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till försäljning.

Rörelsens kassaflöde

Operativt kassaflöde med avdrag för finansiella poster och betald skatt.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Strategiska investeringar

Investeringar genom förvärv av rörelser och andelar, investeringar i expansion av anläggningar eller ny konkurrenskraftshöjande teknik, som ska öka framtida kassaflöde.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande kortfristiga och långfristiga skulder.

Vinstmultipel P/E

Börskurs vid årets slut i förhållande till resultat per aktie.