Annual General Meeting 2010

Årsstämman i SSAB ägde rum den 26 mars 2010 i Stockholm. Beslut vid SSABs årsstämma 2010

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,00 krona per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2010. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB den 7 april 2010.


Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.


Styrelsearvoden

Årsstämman tog beslut om oförändrat styrelsearvode, d.v.s. 1 200 000 kr till ordföranden och 400 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Också ersättning till ledamot för utskottsarbete är oförändrat och  utgår således med 75 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ersätts med 100 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.


Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av samtliga styrelseledamöter Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg. 
Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.       


Bolagsordning

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen. Ändringarna i bolagsordningen syftar huvudsakligen till att bättre anpassa bolagsordningen till nu gällande aktiebolagslag. 
Ändringarna i fulltext finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Riktlinjerna i fulltext finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2010, kl. 15.30.