Externa revisorer

Enligt bolagsordningen ska SSAB ha en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Det beslutades på årsstämman 2023 att Ernst & Young AB skulle omväljas som revisor i bolaget till och med årsstämman 2024. Det upplystes att Rickard Andersson kommer vara huvudansvarig revisor.

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Bolagets huvudansvariga revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet. Vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande direktören och övriga personer i bolagets ledning.

För information om arvode till revisorerna hänvisas till not 2 i Finansiella rapporter.