Årsstämma 2015

Årsstämman i SSAB ägde rum den 8 april 2015 i Stockholm.

Bengt Kjell valdes till ny ordförande i styrelsen. Årstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2014.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Kim Gran, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Bengt Kjell. Nyval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen. Avgående var styrelseordföranden Sverker Martin-Löf och ledamoten Jan Johansson. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode på 1 650 000 kr till ordföranden och på 550 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers (PwC) till och med årsstämman 2016.