Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 april 2019 och dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 2 april 2019, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via denna hemsida eller telefon 08-45 45 760.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 april 2019. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress [email protected] eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före tisdagen den 2 april 2019.

 

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på denna hemsida och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

 

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA 2019 OCH FULLMAKT