Extra bolagsstämma 2014

Extra bolagsstämma i SSAB ägde rum den 11 september 2014 i Stockholm.


Styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Beslutades om nyval av Petra Einarsson, Kim Gran och Matti Lievonen. Anders G Carlberg, Matti Sundberg och Pär Östberg hade meddelat att de lämnar styrelsen i samband med extra bolagsstämman. 

Styrelsen kommer från den tid beslutet träder ikraft och intill slutet av nästa årsstämma bestå av följande stämmovalda ledamöter: Petra Einarsson, Kim Gran, Jan Johansson, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, John Tulloch och Lars Westerberg.

Styrelsearvoden

Beslutades om styrelsearvode på årsbasis med 1 650 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, att gälla för de sista sex månaderna före nästa årsstämma. För tiden dessförinnan ska styrelsearvode utgå på årsbasis enligt samma nivåer som beslöts på årsstämman 2014, dvs. styrelsearvode på årsbasis med 1 425 000 kronor till ordföranden och med 475 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå på årsbasis enligt samma nivåer som beslöts på årsstämman 2014, dvs. med 100 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kronor.