SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter.

SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har fyra fokusmarknader:
1. Platta produkter (tunnplåt och grovplåt) samt rör i Norden
2. Grovplåt i Nordamerika
3. Premiumstål för fordon (AHSS, avancerat höghållfast stål) globalt
4. Specialstål (Quenched & Tempered, Q&T och AHSS)

SSAB har ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Marknadsandelen uppgår till 40-45 % för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel som närmar sig 30 %.

SSAB är också nummer ett på den globala marknaden för höghållfast grovplåt och tunnplåt (Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS), med ledande produkter, varumärken, kunskap och välinvesterade produktionsanläggningar. Behoven av högre produktivitet och förbättrad energieffektivitet är viktiga drivkrafter för höghållfasta stål, som ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer. Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB, då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden jämfört med mer standardiserade produkter.

Strategiska mål 2022

  • SSAB Special Steels har som målsättning att leverera 1,6 miljoner ton höghållfasta stål år 2022. Under 2018 uppgick leveranserna till motsvarande 1,3 miljoner ton
  • SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 46 % utgörs av premiumprodukter under 2020. Under 2018 utgjorde premiumprodukter 36 % av de totala volymerna
  • Denna mixförbättring byggs dels av leveranserna av SSAB Europes AHSS-produkter till Automotivesegmentet som ska växa till 800 000 ton under 2022. Under 2018 levererades motsvarande 562 000 ton. Dels ska leveranserna av premiumstål öka till 900 000 ton, jämfört med 718 000 ton under 2018
  • SSAB Europes målsättning är att stärka den marknadsledande positionen i Norden och ha en marknadsandel på 40-45 % (över tid)
  • SSAB Americas mål är att andelen premiumprodukter ska uppgå till 39 % under 2022.. Under 2018 uppgick andelen premiumprodukter till 29 %
  • För services har SSAB som mål att öka försäljningen till 4,5 miljarder kronor, med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Under 2018 uppgick försäljningen till 2.4 miljarder kronor

Utöver dessa strategiska mål har Tibnor målet att ha en EBITDA-marginal på över 5 % samt en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på över 15 % under 2022. Ruukki Construction har målet att nå en EBITDA-marginal på över 10 % under 2022.

Stark balansräkning

Under perioden 2016-2019 har SSAB stärkt balansräkningen betydligt. Nyemissionen från 2016 tillsammans med en god utveckling av kassaflödet har resulterat i en skuldsättningsgrad om 16 % vid utgången av 2019. SSABs har genomfört omfattande investeringar i produktionsanläggningarna och har kapaciteten för att nå de strategiska målen för 2022. Den lägre skuldsättningsgraden innebär en positiv effekt på räntekostnaderna och möjliggör framtida strategiska initiativ.


Kostnadseffektivitet

Arbetet med bättre effektivitet drivs av ständiga förbättringar genom ledningsfilosofin SSAB One. Det omfattar både mindre förbättringar i det dagliga arbetet samt större projekt. SSAB har en process med årliga målsättningar för prestationerna inom ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning.


Branschledande lönsamhet

Genom att uppnå de strategiska målen tillsammans med effektiviseringsvinsterna från arbetet med ständiga förbättringar kan det finansiella målet om branschledande lönsamhet nås. Målet definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel. Potentialen att förbättra lönsamheten, en balanserad investeringsnivå och den starka balansräkningen innebär goda förutsättningar för att generera kassaflöden under kommande år.


Först på marknaden med fossilfritt stål

SSAB arbetar långsiktigt för att ställa om stålproduktionen till ny teknologi och bli det första företaget i världen som kan erbjuda fossilfritt stål, baserat på järnmalm, vid 2026. Omställningen innefattar en ledande roll inom HYBRIT, som är ett joint venture med LKAB och Vattenfall. Målet är att hela SSAB ska vara fossilfritt vid 2045.SSAB investor events

 
7 – 28 JANUARI

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
deltar inte bolaget i investerarmöten.

28 januari, 2022

Bokslutskommuniké för 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.
Årsredovisningen för 2021 publiceras senast vecka 11.

26 april, 2022

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

22 juli, 2022

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

25 oktober, 2022

Q3 – Delårsrapport januari-september 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

6 april, 2022

Årstämman 2022, Stockholm

13 april, 2022

Om årsstämman beslutar enligt styrelsen förslag beräknas
utdelningen att utbetalas den 13 april, 2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Anna Viefhues, ESG Manager, anna.viefhues@ssab.com,+46 73 567 42 77

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734