SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter.

SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har fyra fokusmarknader:
1. Platta produkter (tunnplåt och grovplåt) samt rör i Norden
2. Grovplåt i Nordamerika
3. Premiumstål för fordon (AHSS, avancerat höghållfast stål) globalt
4. Specialstål (Quenched & Tempered, Q&T och AHSS)

SSAB har ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Marknadsandelen uppgår till 40-45 % för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel som närmar sig 30 %.

SSAB är också nummer ett på den globala marknaden för höghållfast grovplåt och tunnplåt (Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS), med ledande produkter, varumärken, kunskap och välinvesterade produktionsanläggningar. Behoven av högre produktivitet och förbättrad energieffektivitet är viktiga drivkrafter för höghållfasta stål, som ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer. Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB, då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden jämfört med mer standardiserade produkter.

Stark balansräkning

SSAB har haft en gynnsam kassaflödesgenerering de senaste åren och koncernen var skuldfri vid utgången av 2021.


Kostnadseffektivitet

Arbetet med bättre effektivitet drivs av ständiga förbättringar genom ledningsfilosofin SSAB One. Det omfattar både mindre förbättringar i det dagliga arbetet samt större projekt. SSAB har en process med årliga målsättningar för prestationerna inom ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning.


Branschledande lönsamhet

Genom att uppnå de strategiska målen tillsammans med effektiviseringsvinsterna från arbetet med ständiga förbättringar kan det finansiella målet om branschledande lönsamhet nås. Målet definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel. Potentialen att förbättra lönsamheten, en balanserad investeringsnivå och den starka balansräkningen innebär goda förutsättningar för att generera kassaflöden under kommande år.


Först på marknaden med fossilfritt stål

SSAB arbetar långsiktigt för att ställa om stålproduktionen till ny teknologi och bli det första företaget i världen som kan erbjuda fossilfritt stål, baserat på järnmalm, vid 2026. I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.