Revisionsutskott

Bland revisionsutskottets ledamöter ska en ordförande utses. Revisionsutskottets ledamöter ska utses bland styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Minst en av utskottets ledamöter ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottets arbetsuppgifter anges i styrelsens arbetsordning. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut.

Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen.

Revisionsutskottet övervakar bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet biträder även bolagets valberedning vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer, utvärderar revisionsinsatserna samt fastställer riktlinjer för vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från bolagets revisor. Sådana tilläggstjänster upp till maximalt 100 Tkr per uppdrag ska på förhand godkännas av bolagets ekonomi- och finansdirektör. Uppdrag som överstiger 100 Tkr ska på förhand godkännas av revisionsutskottets ordförande. Alla tilläggstjänster ska redovisas för revisionsutskottet varje kvartal.

Det finns en etablerad riskhanteringsprocess i företaget som är uppbyggd på företagets processer och flöden. Revisionsutskottet tar del av och beaktar de riskområden som identifierats (både affärsrisker och risker för fel i den finansiella rapporteringen) i processen. Baserat på utfallet i den interna och externa riskbedömningen analyserar utskottet löpande revisionens inriktning och omfattning med bolagets externa och interna revisorer.

Revisionsutskottet fastställer årligen en internrevisionsplan som bland annat är baserad på de risker som framkommit i riskhanteringsprocessen som är beskriven ovan. Revisionsplanen diskuteras med de externa revisorerna för att effektivisera och kvalitetsförbättra det löpande revisionsarbetet. Chefen for internrevision presenterar genomförda revisioner och eventuella ”visselblåsare” som har rapporterats för revisionsutskottet. Utskottet analyserar och belyser dessutom väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av.

Revisionsutskottet består av Petra Einarsson (ordförande), Lennart Evrell och Maija Strandberg.