Bolagsordning

SSAB AB, BOLAGSORDNING 556016-3429

§ 1

Bolagets företagsnamn är SSAB AB (publ). Bolagets företagsnamn lyder på engelska språket SSAB Corporation.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt – äga och förvalta fast och lös egendom, utveckla, framställa, förädla och sälja samt i övrigt idka handel och driva näring med produkter av järn, stål och andra metaller samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 800 000 000 kronor och högst 19 200 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 545 000 000 st och högst 2 180 000 000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 2 180 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 2 180 000 000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

§ 6

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om vid fondemission nya aktier skall utges, skall aktier av serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier av respektive slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

§ 8

Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden även skall uppges. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning), i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagsstämma skall hållas i Borlänge, Luleå, Oxelösund eller Stockholm.

§ 11

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman,
 2. upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
 4. val av en eller två justeringsmän,
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 7. beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 8. fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt revisorerna,
 9. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer,
 10. val av styrelsens ordförande och ledamöter samt, i förekommande fall, revisor eller revisorer,
 11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.