Globala megatrender som påverkar SSAB

Klimatförändringar och resursknapphet

Beskrivning

 • De globala utsläppen av växthusgaser behöver minska drastiskt för att begränsa den globala uppvärmningen och uppfylla målen i Parisavtalet
 • Ökad förbrukning av världens naturresurser
 • Ökad sannolikhet för extrema väderförhållanden, t.ex. orkaner, bränder och översvämningar

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Ökad efterfrågan på hållbart och återvinningsbart material som t.ex. stål
 • Kostnad för koldioxidutsläpp
 • Optimering av tillgänglig stålkapacitet för att främja mer resurs- och koldioxideffektiva produkter/processer
 • Extrema väderförhållanden som påverkar stålproduktionen blir vanligare, t.ex. orkaner

SSABs svar

 • Strategiskt mål att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030
 • Hjälpa kunder att minska sina koldioxidutsläpp genom att uppgradera till höghållfasta stål
 • Beaktande av fysiska klimatrisker i SSABs verksamhet och i nya investeringsbeslut

Befolkningstillväxt och urbanisering

Beskrivning

 • Växande befolkning globalt
 • Den snabba urbaniseringen sker främst i utvecklingsländerna
 • Städer måste kontinuerligt utvecklas för att hantera den ökande komplexiteten

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Ökad efterfrågan på stål inom byggnation, infrastruktur och energi
 • Ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva byggnader och trafiklösningar

SSABs svar

 • Utveckla nya produkter och erbjudanden för att möta framtidens utmaningar
 • Erbjuda ett brett spektrum av produkter inom byggande och infrastruktur, liksom entreprenadmaskiner och anläggningar för förnybar energi


Digitalisering

Beskrivning

 • Digitaliseringen påverkar affärsmodellen för de flesta företag
 • Ny teknik tillgänglig till överkomlig kostnad

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Tillgång till effektivare styrsystem
 • Digitala tjänster ger mer insyn i värdekedjan
 • E-handel och digitala plattformar påverkar dynamiken i utbud och efterfrågan

SSABs svar

 • Användning av robotteknik, maskininlärning och avancerad analys för att förbättra produktionsstabilitet och processeffektivitet
 • Utveckla utbudet av digitala tjänster för att förbättra kundupplevelsen
 • Utveckla nya digitala verktyg för att få kunder att upptäcka potentialen hos våra stål
 • Ny anläggning för 3D-utskrifter under uppbyggnad i Oxelösund


Förändrat geopolitiskt landskap

Beskrivning

 • Ökad protektionism, t.ex. handelspolitiska skyddsåtgärder
 • Ökad efterfrågan på stål i utvecklingsekonomier

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Regionala marknader får större vikt
 • Restriktioner för handel och andra gränsöverskridande flöden

SSABs svar

 • Säkra ledarpositionen på våra hemmamarknader som kostnadsledare och prioriterad leverantör
 • Ta aktiv ställning för fri och rättvis handel
 • Förbättra SSABs ställning på tillväxtmarknader för höghållfasta stål
 • Förbättra produktionskapaciteten så att varje anläggning kan täcka ett bredare produktsortiment