Årsstämma 2016

Beslut vid SSABs årsstämma 2016 Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 7 april 2016 i Stockholm. Marika Fredriksson valdes till ny styrelseledamot. Årstämman beslutade också att någon utdelningen för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Bengt Kjell, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Marika Fredriksson. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 650 000 kr till ordföranden och med 550 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att någon utdelningen för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PwC till och med årstämman 2017.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den svenska och respektive finska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 7 april 2016 kl. 16.00 CEST.