Så här arbetar vi med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att förbättra kunderbjudandet.

SSAB arbetar både direkt med OEM-företag, underleverantörer och slutanvändare via sin egen säljpersonal och genom distributörer, till skillnad från många andra stålföretag som i huvudsak säljer via distributörer. Vi stödjer våra kunder genom att utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga produkter med högre produktivitet och därmed lägre kostnader i användarfasen.

SSAB kommer att fortsätta att investera i forskning och utveckling, teknisk kundsupport och gemensamma innovativa samarbetsprojekt som syftar till att få det bästa möjliga av SSABs avancerade stål. Samtidigt strävar SSABs egen organisation efter att uppnå en överlägsen kundupplevelse, vilket betyder högsta standard i termer av produktkvalitet, kortare ledtider, leveranssäkerhet, digitala portaler och kanaler för smidig interaktion.

 

Utveckling i samarbete med kunderna

Så tidigt som möjligt under utvecklingen av en ny produkt – oavsett om det är ett tippflak, en dumper eller en kran – arbetar SSABs kvalificerade ingenjörer med att stödja kunden i att utveckla lösningar som använder varje stålkvalitet på bästa sätt. Det nära samarbetet leder till en djupare förståelse av behoven hos nuvarande och framtida kunder och slutanvändare, samt ger oss indata för att utveckla våra egna nya produkter. På så sätt gör SSAB det möjligt för kunderna att producera starkare, lättare och mer hållbara produkter. 

SSABs kunskap kring höghållfasta stål baseras på kontinuerligt och fokuserat forsknings- och utvecklingsarbete. SSAB bedriver marknadsorienterad forskning och utveckling med fokus på produktutveckling, kundapplikationer och processutveckling. Relevanta kundsegment identifieras genom en strukturerad process där lättare, starkare och mer hållbara stålapplikationer uppfyller kritiska funktioner och ger mervärde.

SSABs forskningsarbete styrs från utgångspunkten att SSABs produkter ska vara förstahandsvalet för kunder över hela världen och att de ska sätta en hög standard för prestanda inom de utvalda marknadssegmenten.

SSAB teknisk support

SSAB Tech Support har en hög närvarograd lokalt över hela världen och kan besöka kunderna med kort varsel för att lösa akuta problem eller inleda samarbete kring utvecklingsprojekt på längre sikt. SSAB Tech Support kan besvara kundernas allmänna frågor om design, svetsning, formgivning och slitage, och teamet har ett nära samarbete med SSABs specialistgrupper vid Knowledge Service Centers för frågor som kräver mer djupgående sakkunskap. Tech Support är den första kontaktpunkten för kunder som vill få teknisk support från SSAB.

 Kunskap om eftermarknaden

Eftermarknaden har alltid utgjort en viktig del av SSABs verksamhet. Mycket av SSABs kunnande kommer från erfarenheter inom reservdels-, reparations- och underhållsverksamheten, där nya idéer föds och många nya produkter utvecklas. Den nära relation SSAB har med kunderna gör det möjligt att få feedback angående hur produkterna används.

Sedan en tid tillbaka tillhandahåller SSAB interaktiva verktyg som hjälper kunderna att göra beräkningar och att få support vid tillverkning i höghållfasta stål. Med hjälp WearCalc kan kunderna snabbt och enkelt beräkna den relativa livslängden för Hardox slitdelar i alla hårdhetsgrader för att kunna välja den bästa plåten för sina behov. Med WeldCalc-appen kan kunderna beräkna värmetillförsel, förvärmningstemperatur och svetsinställningar för Hardox slitplåt och Strenx konstruktionsstål. Den nya BendCalc-appen som introducerades 2019 hjälper kunderna att beräkna parametrarna för bockning av stål.

 

Hardox® Wearparts

  • Ett internationellt nätverk för kunder som tillverkar komponenter av Hardox® slitstål
  • Erfarenhet och data från nätverket används för att vidareutveckla utbudet, inklusive utveckling av lösningar för kundernas eftermarknadsbehov

Hardox® Wearparts är en helhetsleverantör av slitstål – nätverket betjänar kunder inom eftermarknad och inom branscher som gruvdrift, stenbrott och återvinning. För att betjäna kunder i dessa segment, har SSABs slitstålsportfölj utvidgats för att innefatta hårdpåsvets och kompletterande produkter. Vi kan mäta och identifiera slitningar på befintlig utrustning, analysera användningsförhållanden och behov samt beräkna fördelarna med användning av nya och förbättrade verktyg, till exempel 3D-skanning eller beräkningsverktyget Wear Calc.


Tillsammans med cirka 540 företag som ingår i nätverket Hardox® Wearparts, fortsätter SSAB att utveckla verksamheten över hela världen.

Läs mer om

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high-strength steel