Årsstämma 2022

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 6 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Sveriges regering har inlett en avveckling av smittskyddsåtgärderna men har, på grund av att smittspridningen även framöver riskerar att få betydande konsekvenser för samhället, möjliggjort för bolag att genomföra bolagsstämmor utan fysiskt deltagande genom den tillfälliga lagstiftning som föreslås träda ikraft den 1 mars 2022. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen av smittspridningen framöver samt i syfte att säkerställa att årsstämman kommer att kunna genomföras per det datum som föraviserats har SSAB bedömt att årsstämman 2022 bör genomföras utan fysisk närvaro endast genom poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 april 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Därutöver kommer anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören att läggas ut på bolagets webbplats, www.ssab.com, den 6 april 2022, i vilka också ett antal inkomna frågor från aktieägare kommer att besvaras.

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen tisdagen den 29 mars 2022, dels anmäler sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är SSAB tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 29 mars 2022, på avstämningsdagen inför årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 31 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman tillsammans med poströstningsformuläret sändas till: SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman. För den som önskar förhandsrösta genom ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon på 08-45 45 760.


Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor vilken träder ikraft den 1 mars 2022.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas, se nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara SSAB tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022. Formuläret kan skickas via e-post till [email protected] eller via post till SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan förhandsröst måste avges senast den 5 april 2022. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta SSAB på telefon 08-45 45 760.