Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 28 oktober 2021. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 oktober 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Anmälan

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen onsdagen den 20 oktober 2021, dels anmäler sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i kallelsen nedan, så att poströsten är SSAB tillhanda senast onsdagen den 27 oktober 2021.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Protokoll SSAB extra bolagsstämma

Kallelse extrastämma 2021

Poströstningsformulär och anmälan extrastämma 2021

Fullmaktsformulär

Legala pressmeddelande