Extra Bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma i SSAB ägde rum idag den 27 maj 2016 i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Vidare beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för samtliga befintliga aktieägare (A- och B-aktier).

Villkoren i nyemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 31 maj 2016 är registrerad som aktieägare i SSAB att erhålla en (1) teckningsrätt av serie B för varje innehavd aktie i SSAB (oavsett aktieslag). Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av sju (7) nya B-aktier. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 10,50 SEK per ny aktie. Vad avser teckning av nya B-aktier som kommer att registreras hos den finska värdepappersförvararen Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsinki ska betalning erläggas i EUR, till ett belopp som motsvarar teckningskursen 10,50 SEK per ny aktie omräknat till EUR baserat på Europeiska centralbankens referensväxelkurs kl. 15:00 CET den 31 maj 2016. Beloppet kommer att offentliggöras samma dag omkring kl. 16:30.
Nyemissionen beräknas tillföra SSAB högst 5 050 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nyemissionen förväntas medföra att antalet aktier ökar från 549 245 510 aktier till 1 029 835 326 aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 87,5 procent. Aktiekapitalet förväntas öka från 4 833 360 488 SEK till 9 062 550 868,80 SEK.

Motiven till nyemissionen är att stärka balansräkningen och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet, men även för att skapa finansiell beredskap att hantera perioder med låg efterfrågan på stål.

 

Indikativ tidplan för nyemissionen


27 maj 2016:                      Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i nyemissionen

30 maj 2016:                      Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

31 maj 2016:                      Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

31 maj 2016:                      Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

31 maj 2016:                      Offentliggörande av teckningskursen i EUR

3 juni – 13 juni 2016:          Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsingfors

3 juni – 15 juni 2016:          Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm

3 juni – 17 juni 2016:          Teckningsperiod

3 juni – 30 juni 2016:          Handel i betalda tecknade aktier

22 juni 2016:                      Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

27 juni 2016:                      Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta


Andreas Koch, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 8 454 57 29

Viktoria Karsberg, Head of External Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2016 kl. 11.15 CEST.

 

Viktig information


Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSAB kommer endast att ske genom det prospekt som SSAB beräknar kunna offentliggöra omkring den 31 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, finsk, dansk, brittisk eller irländsk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar SSABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.