Årsstämma 2024

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 klockan 13.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning.

Plats

Sergel Hub, Sveavägen 10a, Stockholm

Insläpp och inregistrering sker från kl. 12:00.


Rätt att delta och anmälan

A) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen tisdagen den 16 april 2024, och
  • anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 18 april 2024 via bolagets hemsida www.ssab.com eller telefon 08-45 45 760. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud kommer att sändas ut före årsstämman. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

B) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen tisdagen den 16 april 2024,
  • anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 18 april 2024 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas, se nedan. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta SSAB på telefon 08-45 45 760. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret, se nedan under ”Ombud”.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 18 april 2024. Formuläret kan skickas via e-post till [email protected] eller via post till SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan poströst måste avges senast den 18 april 2024.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.