Internrevision

SSABs funktion för internrevision rapporterar direkt till revisionsutskottet och är funktionellt underställd ekonomi- och finansdirektören

Internrevisionens verksamhet är att stödja värdeskapandet i koncernen genom att identifiera riskområden, utföra interna revisioner och därefter rekommendera förbättringar inom dessa områden. Internrevisorn deltar vid möten i revisionsutskottet.

Internrevisionen är organiserad koncernövergripande med revisionsplaner utarbetade för hela koncernen.
 
Huvuddelen av arbetet utgörs av revisioner enligt revisionsplan, beslutad av revisionsutskottet. Övrigt arbete består till största delen av specifika revisioner samt testning av internkontroll. Internrevisionsfunktionen genomför och rapporterar revisioner enligt Revisionsutskottets fastställda revisionsplan. Dessa revisioner utförs enligt en framtagen och beslutad revisionsprocess som kontinuerligt utvecklas i syfte att optimera arbetssätt och leverans av mervärdesskapande rapporter. Dessa rapporter beskriver observationer, rekommendationer och förbättringsområden i syfte att stärka och effektivisera riskhanteringen och den interna kontrollen. Utöver detta genomför funktionen även granskningar på uppdrag av ledning eller av andra uppkomna anledningar.

Revision av risker för bedrägeri och korruption ingår som en naturlig del i de revisioner som utförs, när så är tillämpligt. Revisionerna har inte påvisat några konkreta oegentligheter men möjligheter att reducera risker ur detta perspektiv har identifierats. Dessa förbättringsmöjligheter åtgärdas i enlighet med framtagna handlingsplaner.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen och riskhanteringen finns en så kallad Whistleblower-funktion genom vilken allvarliga missförhållanden och överträdelser av bolagets Affärsetiska bestämmelser kan rapporteras. Syftet med denna funktion är bland annat att garantera säkerheten i arbetsmiljön, att upprätthålla god affärsetik samt stävja ekonomiska oegentligheter inom SSAB till förmån för bolagets anställda, kunder, leverantörer och ägare.