Årsstämma 2012

SSABs årsstämma ägde rum den 26 mars 2012 i Stockholm.


Beslut vid SSABs årsstämma 2012

 

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 2,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 29 mars 2012. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB den 3 april 2012.


Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

Styrelsearvoden

Årsstämman tog beslut om styrelsearvode med 1 425 000 kr till ordföranden och med 475 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.


Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöter Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg.
Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.


Revisorer

Det beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers till och med årsstämman 2013.


Valberedning

En instruktion för valberedningen fastställdes. Instruktionen skall numera gälla tills vidare, men är i övrigt i allt väsentligt oförändrad i förhållande till föregående år.


Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Riktlinjerna i fulltext finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012.