Luleå nyheter

Räddningssamverkan ökar säkerheten vid kommande insatser

Under november månad har det vid flera tillfällen synts kommunala räddningsfordon inne på SSAB:s område när Luleå räddningstjänst och SSAB:s räddningsstyrka har samövat.

Vid fem olika tillfällen under november har SSAB:s räddningstjänst samövat med Luleå kommuns räddningstjänst. Samövningar är en viktig del i arbetet för att höja säkerheten och ökar förmågan att rädda och skadebegränsa i händelse av en olycka. Samarbete och kommunikation är viktiga förutsättningar för att insatser ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt.

- Det finns många fördelar med att vår interna räddningstjänst samövar med den kommunala räddningstjänsten. Vi lär oss vad vi kan förvänta av varandra och vilka resurser vi tillsammans har att tillgå. Vi blir också bättre på att kommunicera och samarbeta och får en ökad anläggningskännedom vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten vid en insats, säger Ola Nordkvist, brandskyddsledare på SSAB.

Ola Nordkvist, brandskyddsledare SSAB.

Från kommunens räddningstjänst är det fyra olika skiftlag som deltagit vid ett tillfälle vardera, något som är viktigt för att så många som möjligt ska få lära känna SSAB:s verksamhet. Rickard Lindbäck, Luleå räddningstjänst, var styrkebefäl vid ett av de första tillfällena och han betonar vikten av regelbundna övningar.

- Det är viktigt för oss att ha kännedom och kunskap om anläggningen ute på SSAB så vi kan göra effektiva insatser om det behövs. Det är också bra att få möjlighet att träffa dem som är i tjänst på SSAB eftersom de även är en resurs för oss i kommunen om vi behöver förstärkning, säger Rickard.

Rickard Lindbäck, styrkebefäl Luleå räddningstjänst.

Temat för övningen var SSABs processgaser (koksgas, masugnsgas, LD-gas och blandgas). Varje övningstillfälle kombinerades även med teoripass och en rundtur på området för att se var processgaserna produceras, transporteras, förvaras och förbrukas.

- Det var en jättebra förmiddag där vi gick igenom hela förloppet. SSAB har tagit fram ett system med insatskort som är till stor hjälp för att veta vilka åtgärder som är aktuella och vad som förväntas när vi kommer ut. Mycket handlar om att få stopp på förlopp, till exempel gas som läcker.

Vad tar ni med er?
- Övning är alltid nyttigt. Något som vi identifierade den här gången gällde till exempel kommunikation under pågående insats som man måste tänka till runt så att det verkligen funkar när det är skarpt läge.

Planen är att fortsätta med kontinuerlig samövning så att räddningsinsatser på SSAB blir ännu säkrare och effektivare framöver.

Samverkansavtal med kommunen

SSAB Luleå och Luleå Räddningstjänst har ett samverkansavtal som bland annat ger SSAB tillgång till MSB:s nationella utbildningsprogram för räddningstjänster. Samtidigt ger det kommunen möjlighet att begära hjälp av SSABs räddningstjänst vid större händelser i samhället där de ordinarie resurserna har svårt att räcka till.

Övningen planeras noga. Från vänster Jarmo Hokkanen, Jim Bucht, Frida Bäckström och Ola Nordkvist.

Dockor som ska räddas placeras ut i stålverket.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

jan 27 2023

Nedskrivning av goodwill under fjärde kvartalet

SSAB skriver ned 33,3 Mdkr av koncernens totala goodwill om 33,6 Mdkr. Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2022 och påverkar inte kassaflödet. SSAB har en stark finansiell position och förmågan att följa utdelningspolicyn påverkas inte.

jan 27 2023

Bokslutskommuniké 2022: Rekordresultat för helåret

Fjärde kvartalet  · Intäkterna uppgick till 30 138 (27 337) Mkr · Justerat rörelseresultat uppgick till 3 768 (6 961) Mkr · Justerat resultat per aktie uppgick till 3,18 (5,30) kronor · Nedskrivning av goodwill om 33,3 Mdkr, rapporterad som jämförelsestörande post · Nettokassan uppgick till 14,3 Mdkr (2,3 Mdkr) · Styrelsen föreslår utdelning per aktie om SEK 8,70 (5,25) och givet SSABs starka finansiella position kommer även ett bemyndigande att återköpa upp till 10 % av utestående SSAB aktier att föreslås årsstämman   Helåret 2022 · Intäkterna uppgick till 128 745 (95 891) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -4 355 (18 837) Mkr inklusive nedskrivning av goodwill om 33,3 Mdkr och justerat rörelseresultat uppgick till 29 283 (18 837) Mkr · Resultat per aktie uppgick till -10,57 (14,24) kronor och justerat resultat per aktie var 22,38 (14,24) kronor

jan 25 2023

SSABs Stålpåledag inleder året

Den 19 januari 2023 samlades grundläggningsbranschen till SSABs stålpåledag i Böle, i norra delen av Helsingfors. Evenemanget samlade cirka 300 entreprenörer, konstruktörer, maskintillverkare, myndigheter, studenter och ett stort antal andra intresserade.