Miljö

SSAB har åtagit sig att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att minimera utsläppen och förbättra material-och energieffektiviteten.

Minska CO2-utsläppen

Över 90% av SSABs direkta koldioxidutsläpp kommer från vår nordiska järnmalmsbaserade stålproduktion, huvudsakligen från våra anläggningar i Luleå, Oxelösund och Brahestad. Utsläppen uppstår när kol och koks används som reduktionsmedel. Det finns begränsade möjligheter att ytterligare minska koldioxidutsläppen från nuvarande ståltillverkningsprocesser, vilket är anledningen till SSABs plan att ställa om de nordiska anläggningarna till elektrostålverk. SSABs ambition är att i princip ta bort alla CO2 -utsläpp från den egna verksamheten till omkring 2030.

Materialeffektivitet

Lägre materialförbrukning innebär att vi får ut mer från mindre material, vilket leder till förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser. Järn och stålproduktion ger upphov till ett antal restprodukter. Genom att återcirkulera dessa som råmaterial minskar behovet av jungfruligt material. Material som inte kan återanvändas internt bearbetas till restprodukter och säljs externt.

Återanvändning av stål

Stål är unikt eftersom det går att återvinna utan att det förlorar sina egenskaper eller sin kvalitet, och det är det mest återvunna materialet i världen. En viktig del i att minska koldioxidutsläppen från ståltillverkning är att optimera användningen av återvunnet stål i produktionen, för att ersätta järnmalm som insatsvara. SSAB använder ungefär 20% metallskrot i samband med den nordiska ståltillverkningen och nästan 100% i anläggningarna i USA.

Klimatmål

SSABs klimatmål är att minska CO2 -utsläppen (scope 1 och scope 2) med 35% till 2032, jämfört med 2018. Målet är godkänt av Science Based Targets initative. SSAB kommunicerade under 2022 en ambition om att påskynda omställningen. Klimatmålet kommer att ses över som en del av den pågående förstudien.

Påskynda den gröna omställningen

SSAB har tagit ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet och accelerera den gröna omställningen. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egna verksamhet omkring 2030.

Efterfrågan på fossilfritt stål

Bakgrunden till inriktningsbeslutet är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål från SSABs kunder.

Förutsättningar

För att SSAB ska kunna genomföra ambitionen behöver nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.