Styrning

Hållbarhetsstyrningen på SSAB utgår från vår vision och värderingar. Utgångspunkten är vår uppförandekod, som kompletteras med styrdokument för viktiga hållbarhetsområden.

Ansvar och mandat

SSABs styrelse är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet, inklusive att strategiskt hantera risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar. Detta innefattar även SSABs omställning till fossilfri stålproduktion. Exempelvis godkänner styrelsen uppförandekoden, hållbarhetsstrategin samt strategi och investeringar kopplat till omställningen till fossilfria stålproduktion. Styrelsen följer minst kvartalsvis utvecklingen av SSABs hållbarhetsarbete, i synnerhet koncernens CO2-utsläpp och säkerhetsarbete. Eftersom hållbarhets- och klimatfrågor är en integrerad del av SSABs affärsstrategi så har inte styrelsen något särskilt hållbarhetsutskott. Hållbarhetsredovisningen behandlas i revisionsutskottet som en del av Årsredovisningen.

Styrelsen följer utvecklingen av de viktigaste intressenternas synpunkter, framför allt genom att arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen, men även genom kontakt med exempelvis aktieägare, framför allt i samband med årsstämman, samt myndigheter och politiker. I övrigt har styrelsen delegerat intressentdialogerna till koncernledningens medlemmar, inom respektive ansvarsområde. Vid behov eller större förändringar informeras styrelsen.

SSABs koncernledning ansvarar för att ta fram den strategiska inriktningen för hållbarhet, inklusive beslut om väsentliga hållbarhetsområden, samt hantering av risker och möjligheter kopplat till klimatförändringar. Koncernledningen följer regelbundet utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Koncernledningen ansvarar också för att processer finns på plats för att förhindra, identifiera och åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter som SSABs verksamhet kan orsaka eller bidra till. Ansvaret för hållbarhetsarbetet omfattar samtliga medlemmar av koncernledningen, där vd har det yttersta ansvaret gentemot styrelsen. SSAB har även olika tvärfunktionella ledningsgrupper och råd inom hållbarhetsfrågor, med uppgift att samordna och stödja hållbarhetsarbetet i koncernen, exempelvis vad gäller hälsa och säkerhet, miljöfrågor och affärsetik.

Hållbarhetsåtagande

SSAB är medlem i FN:s Global Compact. SSAB har också åtagit sig att bedriva verksamheten i linje med utvecklingen som anges i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. SSAB stödjer även International Bill of Human Rights, Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Viktiga styrdokument för hållbarhet:

  • Uppförandekod

  • Direktiv och instruktion för hälsa och säkerhet

  • Direktiv och instruktion för miljö

  • Direktiv och instruktion för kvalitetsarbete

Ledningssystem

Samtliga produktionsanläggningar har ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö, i enlighet med OHSAS 45001. Miljö-och klimatarbetet sker främst inom ramen för ISO 14 001 och alla produktionsanläggningar är certifierade enligt standarden.

Hållbarhetsrisker

På SSAB är riskhanteringen integrerad i den årliga strategiprocessen. Hållbarhetsrisker, inklusive klimatrelaterade risker, ingår i den samlade riskbedömningen och presenteras årligen för styrelsen.

Hållbarhetsdata

Våra mål och utfall finns i Årsredovisningen