Styrning

Hållbarhetsstyrningen på SSAB utgår från vår vision och värderingar. Utgångspunkten är vår uppförandekod, som kompletteras med styrdokument för viktiga hållbarhetsområden.

Ansvar och mandat

Styrelsen har högsta ansvaret för hållbarhet och frågor relaterade till klimatförändringar. Styrelsen är kollektivt ansvarig för att strategiskt hantera risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar, inklusive SSABs övergång till fossilfri verksamhet. Styrelsen godkänner uppförandekoden och hållbarhetsstrategin, och följer regelbundet utvecklingen av hållbarhetsarbetet, inklusive klimatrelaterade frågor. SSABs koncernledning ansvarar för att ta fram den strategiska inriktningen för hållbarhet och hantering av klimatförändringar, inklusive antagande av väsentliga områden, och följer regelbundet upp hållbarhetsarbetet.

SSABs hållbarhetschef är medlem av koncernledningen och ansvarar för strategiutveckling och samordning av hållbarhetsfrågor på koncernnivå, hälsa och säkerhet samt affärsetik. I koncernledningen finns flera ledamöter som ansvarar för olika aspekter av hållbarhetsarbetet. Exempelvis är Chief Technology Officer ansvarig för miljöfrågor och leder HYBRIT-implementeringen. SSABs hållbarhetschef leder verksamhetsinitiativ som syftar till att göra SSAB fossilfritt, CFO leder riskprocessen där klimatrisker ingår, samt finansiella frågor angående SSABs omställning och hållbarhetsarbete. Divisionscheferna ansvarar för att driva hållbarhet och klimatarbete i linje med den övergripande affärs-och hållbarhetsstrategin.

Hållbarhetsåtagande

SSAB är medlem i FN:s Global Compact. SSAB har också åtagit sig att bedriva verksamheten i linje med utvecklingen som anges i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. SSAB stödjer även International Bill of Human Rights, Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Viktiga styrdokument för hållbarhet:

  • Uppförandekod

  • Direktiv och instruktion för hälsa och säkerhet

  • Direktiv och instruktion för miljö

  • Direktiv och instruktion för kvalitetsarbete

Ledningssystem

Samtliga produktionsanläggningar har ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö, i enlighet med OHSAS 45001. Miljö-och klimatarbetet sker främst inom ramen för ISO 14 001 och alla produktionsanläggningar är certifierade enligt standarden.

Hållbarhetsrisker

På SSAB är riskhanteringen integrerad i den årliga strategiprocessen. Hållbarhetsrisker, inklusive klimatrelaterade risker, ingår i den samlade riskbedömningen och presenteras årligen för styrelsen.