Affärsetik

SSAB verkar i miljöer präglade av olika kulturer, värderingar och traditioner. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och har höga krav inom affärsetik.

Uppförandekod

Varje medlem av SSABs koncernledning har en viktig roll för att främja en företagskultur där etik är en naturlig aspekt av vår verksamhet.

SSABs uppförandekod är vår etiska kompass som anger hur alla medarbetare förväntas bete sig i förhållande till intressenter och på marknaden. Uppförandekoden omfattar områden som hälsa och säkerhet, miljö, relationen till medarbetarna, mänskliga rättigheter och affärsmetoder.

Utbildning i affärsetik

SSAB har en global e-learning om SSABs uppförandekod, antikorruption samt hur man rapporterar oegentligheter genom Ethics Linefunktionen, som alla medarbetare förväntas genomföra.

Granskning av affärspartners

Till exempel får SSAB inte ingå eller förnya avtal med agenter och distributörer i högriskområden för korruption, innan en bedömning visar att de respekterar våra grundläggande affärsetiska regler.

Ethics Line

SSAB bedriver sin verksamhet ansvarsfullt. Medarbetare och intressenter uppmuntras att rapportera misstänkta överträdelser av SSABs uppförandekod och lagar.