Idag blev det klart att Energimyndigheten beslutat att ge finansiellt stöd till HYBRIT för att bygga en pilotanläggning som beräknas stå färdig 2020. I anläggningen ska tester utföras för att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den totala kostnaden för pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, varav ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall står för 63 procent. Energimyndighetens stöd avser 25 procent av kostnaden för pilotanläggningen, och högre andelar för de olika forskningsinsatserna. Totalt uppgår Energimyndighetens bidrag till cirka 37 procent av de beräknade kostnaderna.

-          Försök i pilotskala är nödvändigt för att verifiera slutsatserna från småskaliga laboratorieförsök i en större skala som efterliknar den kommande industriella processen. Det ger förutsättningar att bättre förstå vad som sker i ett sammankopplat industrisystem och hur vi skapar en effektiv produktionsprocess. Det är ett kritiskt steg för att nå målet med en fossilfri ståltillverkning och alla dess miljövinster. Därför är vi väldigt glada att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT.

-          Med vårt engagemang i HYBRIT-initiativet driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle. Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna unika energisystemen i Sverige, säger Remy Kolessar, chef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Stödet från Energimyndigheten omfattar två delprojekt:
Projekt 1 (Pilotstudier av Direktreduktion baserat på vätgas med efterföljande stålprocess) avser pilotstudier av direktreduktion av järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla ett koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av järnsvamp från järnmalmspellets. Det är kärnan i HYBRIT och den fas som kräver mest forskning och utveckling.

Projekt 2 (Pilotstudier av fossilfri pelletsvärmning) omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i befintliga pelletsverk, och även till att ta fram en ny pelletiseringsprocess.

Sedan HYBRIT initierades våren 2016 har två genomförbarhetsstudier genomförts och under 2017 påbörjades ett forskningsprojekt med finansiellt stöd från Energimyndigheten. Forskningsprojektet är ett omfattande samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria vägar i värdekedjan energi, gruva, järn, stål.

Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor till förstudie och forskningsprojekt, och med 10 miljoner kronor som motsvarar hälften av kostnaden för planering och projektering av den pilotanläggning som börjar byggas i juni 2018.

Redan 2024 ska initiativet övergå från pilotfas till demonstrationsfas 2025-2035, vilken motsvarar mindre industriell skala. Planen är att ha en industriell fossilfri process för ståltillverkning framme 2035.

För mer information, kontakta:

Amelie Winberg, SSAB, [email protected], + 46 702211372

Erika Lindblad, LKAB, [email protected], +46 72 524 12 41

Magnus Kryssare, Vattenfall, [email protected], + 46 767695607