SSAB är ett kunskapsföretag. Vår framgång beror väldigt mycket på våra medarbetares kompetens och engagemang. SSAB har en global verksamhet med mer än 15 000 medarbetare i cirka 50 länder, med olika demografisk bakgrund. En förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla en unik kundupplevelse är att vi utnyttjar den här mångfalden. Stålbranschen är traditionellt mansdominerad och med bara 17 procent kvinnliga medarbetare är SSAB inget undantag.

— Vi anser att en förbättrad könsbalans kommer att bidra positivt till vår prestationskultur och till att bli mer lyhörda inför kundernas behov. Kompetenskonkurrensen är tuff och vi måste attrahera, rekrytera och behålla medarbetare som vill bidra till vårt resultat. Att skapa mångfald är ett strategiskt affärsbeslut, säger Martin Lindqvist.

För att öka antalet kvinnor i den högsta ledningen lanserade SSAB under 2015 ett mål vad beträffar mångfald som strävar till att kvinnor ska inneha 30 procent av företagets högsta ledningsbefattningar innan slutet av 2019. SSAB har ett långsiktigt mål om att öka närvaron av kvinnliga medarbetare i hela företaget. Kvinnor med chefspositioner är ett föredöme för andra, som driver på ytterligare utveckling. För att ytterligare påskynda den här processen påbörjades under 2016 ett internt mentorprogram på hög nivå som har visat sig vara framgångsrikt och som nu återlanseras i februari. Programmet kommer att pågå hela året och det inkluderar delar som ledarskapsbedömningar och nätverksaktiviteter.

— Det här är ett av flera initiativ för att stärka vår ställning som en attraktiv arbetsgivare. Jag ser det här programmet som ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte för både mentorn och adepten, där de kan utmana varandra, utbyta erfarenheter, utvidga sina perspektiv och bygga nätverk i hela organisationen, säger Maria Långberg, HR- och hållbarhetschef.

Att bara arbeta med mångfald när det gäller att få en diversifierad arbetsstyrka kommer dock inte automatiskt att förbättra medarbetarnas engagemang eller att förbättra det ekonomiska resultatet. SSAB strävar efter ett inkluderande ledarskap och en företagskultur som innebär att alla anställda ska känna tillhörighet och att de har lika möjligheter till att bidra och att bli framgångsrika.

SSAB launching executive female mentoring program