Plats

City Conference Centre
Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
(registrering sker i Marmorsalen med ingång från Barnhusgatan 7A)

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast torsdagen den 26 mars 2020, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste tillfälligt genom förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast måndagen den 30 mars 2020. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter med anledning av årsstämman.

Förslag till dagordning

  1.                                   Val av ordförande vid stämman

  2.                                  Upprättande och godkännande av röstlängd

  3.                                   Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

  4.                                   Val av en eller två justeringsmän

  5.                                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.                                  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill

   a) Anförande av styrelsens ordförande

   b) Anförande av verkställande direktören

   c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7.                                   Beslut om:

   a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

   b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

   c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8.                                   Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9.                                   Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

10.                                 Val av styrelse

  1. Bo Annvik
  2. Petra Einarsson
  3. Marika Fredriksson
  4. Marie Grönborg
  5. Bengt Kjell
  6. Pasi Laine
  7. Martin Lindqvist
  8. Annareetta Lumme-Timonen (nyval)

11.                                   Val av styrelsens ordförande

12.                                   Beslut om antal revisorer och val av revisor

13.                                   Beslut om instruktion för valberedningen

14.                                   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

                             15.                                   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

                            16.                                   Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen och omvandling av aktier

                            17.                                   Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om att ge styrelsen i uppdrag att verka för att den svenska aktiebolagslagen ändras så att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering avskaffas, i första hand genom hänvändelse till regeringen

                            18.                                   Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning. I uppdraget skall ävenledes ingå att verka för en ändring av det nationella regelverket, i första hand genom hänvändelse till regeringen

19.                                   Årsstämmans avslutande

 

   A.          Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande); Petter Söderström, Solidium Oy; Peter Hansson, LKAB; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

1.                                     Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.

8.                                     Åtta styrelseledamöter.

9.                                     Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och med 615 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 140 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 250 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 115 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 185 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10.                                   Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine och Martin Lindqvist samt nyval av Annareetta Lumme-Timonen. Matti Lievonen har avböjt omval.

                                        Annareetta Lumme-Timonen är född 1967 och har en teknologie doktorsexamen från Tekniska Högskolan i Esbo (numera Aalto-universitetet). Hon är investeringsdirektör och medlem av koncernledningen i Solidium Oy, ledamot i den externa rådgivande styrelsen för hållbarhetsfrågor vid Aalto-universitetet i Helsingfors och ordförande för Outotec Oys valberedning. Hon har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i start-up fonden Vera Oy, investeringschef för 3i Nordic plc, Helsingfors samt styrelseledamot i Finlands forum för hållbara investeringar (Finsif).

11.                                   Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12.                                    I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att utse ett revisionsbolag som revisor och att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

13.                                   Att instruktion för valberedningen ska ha den lydelse som framgår nedan.

                                             Instruktion för valberedningen i SSAB

                                        Valberedningens uppdrag och uppgifter framgår av Svensk Kod för bolagsstyrning.

                                        Styrelsens ordförande ges i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i juli (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte vardagen i augusti till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna.

                                        Om styrelsens ordförande bedömer att det finns skäl för att någon föreslagen ledamots intressekonflikt eller annan omständighet relaterad till individen eller det företag som hon eller han är knuten till kan skada eller ha annan negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen, ska styrelsens ordförande konstituera valberedningen tillsammans med övriga ledamöter. Därefter skall valberedningen besluta om berörd föreslagen ledamot ska erbjudas att ta plats i valberedningen eller inte. Berörd föreslagen ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i beslutet.

                                        Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare att utse ledamot i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter inte skall överstiga sex.

                                        Ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Oavsett hur och av vem en ledamot utsetts har ledamoten att tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget.

                                        Om en ledamot utsetts av aktieägare som sålt delar av sitt innehav av SSAB-aktier och där aktieägaren härefter inte längre återfinns bland de sex röstmässigt största ägarna, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå. Berörd ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i beslutet.

                                        Om en av valberedningens ledamöter bedömer att det finns skäl för att någon ledamots intressekonflikt eller annan omständighet relaterad till individen eller det företag som hon eller han är knuten till kan skada eller ha annan negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå. Berörd ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i beslutet.

                                        Inför valberedningens styrelseförslag till stämman ska valberedningen beakta varje enskild potentiell styrelseledamots eventuella intressekonflikt eller annan omständighet relaterad till individen eller det företag som hon eller han är knuten till och som kan skada eller ha annan negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen. 

                                        Valberedningen ska vid framtagandet av förslag till styrelseledamöter tillämpa en mångfaldspolicy som utgörs av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

                                        Vid beslut i valberedningen ska enhällighet eftersträvas. Då enhällighet inte kan uppnås fattas beslut med enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

                                        Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts. Denna instruktion för tillsättning av valberedningen gäller till dess att den ändras genom beslut av en framtida bolagsstämma.

B.           Styrelsen föreslår:

7.b)                                  Disposition

Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 3 april 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 8 april 2020.

14.                                   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

SSABs affärsstrategi syftar till att etablera bolaget som branschledande både vad gäller lönsamhet och hållbarhet bland jämförbara företag. SSAB har som uttalad målsättning att bli det säkraste stålbolaget i världen att arbeta i och ska därutöver följa höga miljöstandarder samt vara en ansvarsfull partner gentemot alla intressenter. En mer utförlig beskrivning av affärsstrategin finns beskriven på bolagets hemsida.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Dessa riktlinjer syftar till att kunna erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning vilket i sin tur främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning bestående av en kortfristig rörlig del (”STI”) och en långfristig rörlig del (”LTI”), pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år för STI och tre år för LTI. STI får uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen för verkställande direktören och högst 50 procent för övriga ledande befattningshavare. LTI får uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Pensionsförmåner ska för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare vara premiebestämda med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP2-planen). Pensionsålder ska sättas individuellt dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan. Pensionspremierna ska uppgå till högst 50 procent av den årliga pensionsgrundande lönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal marknadspraxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen under 24 månader för verkställande direktören och 18 månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag avvika från det ovanstående på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Kriterier för rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål. Målen ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Kriterierna för STI sätts årligen och ska bestå av koncernmål, av enhetsmål (dvs. mål relaterade till viss division, visst dotterbolag eller viss funktion) respektive av individuella mål, med fördelning enligt nedan.

Koncernmålen kan vara finansiella och icke finansiella. De finansiella målen ska utgöra minst 60 % av koncernmålen och ska vara kopplade till EBITDA-marginaler i förhållande till en jämförelsegrupp av bolagets konkurrenter, egen EBITDA-nivå eller marginal, avkastning på sysselsatt kapital, bolagets kassaflöde eller bolagets lageromsättning. De icke-finansiella koncernmålen ska vara kopplade till hållbarhet.

Enhetsmålen kan vara olika för olika enheter. För enheter med tydligt resultatansvar ska enhetsmålen till minst 50 % utgöras av finansiella mål som ska vara kopplade till omsättning, volym, rörelseresultat, rörelsemarginaler, kostnadsbesparingar, avkastning på sysselsatt kapital eller kassaflöden. Resterande del av enhetsmålen ska utgöras av operationella mål som ska vara kopplade till hållbarhet och uppfyllande av enhetens strategiska plan. För övriga enheter ska enhetsmålen vara utformade så att de på ett tydligt sätt bidrar till uppfyllelsen av respektive enhets strategi inklusive hållbarhet.

Individuella mål ska bestå av kvantitativa eller kvalitativa mål syftande till ökat värdeskapande för bolaget.

STI ska för verkställande direktören bestå till minst 85 % av koncernmål och till resterande del av individuella mål. För ledande befattningshavare med eget tydligt resultatansvar ska STI bestå till minst 45 % av enhetsmål, till max 15 % av individuella mål och till resterande del av koncernmål. För övriga ledande befattningshavare ska STI bestå till minst 70 % av koncernmål, till max 15 % av individuella mål och till resterande del av enhetsmål.

LTI ska till 40% - 60% vara beroende av totalavkastningen på SSAB-aktien i förhållande till en jämförelsegrupp av bolagets konkurrenter och till resterande del vara beroende av ett koncerngemensamt finansiellt mål såsom avkastning på sysselsatt kapital, egen EBITDA-nivå eller EBITDA-marginal. För anställda i division Americas gäller dock att 20% - 40% av LTI ska vara kopplad till SSAB Americas eget resultat och avkastning på sysselsatt kapital.

Målen för LTI syftar till att skapa ett för bolagsledningen och aktieägarna gemensamt intresse att driva verksamheten mot långsiktigt god aktieavkastning samt främja bolagets förmåga att rekrytera och behålla viktiga medarbetare.

Program för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig kontantersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

När mätperioden för rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning målen uppfyllts. Styrelsen ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören efter förslag av ersättningsutskottet. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar ersättningsutskottet för bedömningen efter samråd med verkställande direktören. När styrelsen bedömer hur de finansiella målen har uppfyllts ska detta göras mot den senaste offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen anser nödvändiga eller lämpliga.

Innan utbetalning av rörlig kontantersättning verkställs ska styrelsen verifiera att målen kopplade till ersättningen har uppfyllts och att ersättningen har beräknats på korrekt sätt.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens och ersättningsutskottets beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens och ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är motiverat för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beredning av beslut om avsteg från riktlinjerna.

                        15.                                       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

                                                                     Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast i syfte att finansiera företagsförvärv och under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.

C.           Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår:

                           16.                                       Att bolagsordningens § 5 skall ha följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 545 000 000 st. och högst 2 180 000 000 st. Varje aktie medför rätt till en röst.”
Att återstoden av § 5 samt § 6 i sin helhet ska utgå.

                                                                     Att paragrafnumreringen skall korrigeras i konsekvens härmed                                                                                                                                    Att samtliga aktier av såväl serie A som serie B skall omvandlas till aktier utan seriebeteckning.

                        17-18.                                  Förslagen under punkt 17 och 18 framgår i sin helhet av dagordningen.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget eller om beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ssab.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med onsdagen den 11 mars 2020 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 725 652 056 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 1 029 835 326 aktier och 376 748 475,6 röster.

 

Stockholm i februari 2020

SSAB AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl. 12.00 och innan stämman inleds serveras kaffe och smörgås.

Välkommen!

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], phone: +46 70 295 2912