SSABs naturgasanläggning i Borlänge.

För SSAB och regionen är det en unik möjlighet att säkra produktionen och ställa om till en mer hållbar verksamhet.

-Vi behöver ett nytt energisystem redan till 2021 då delar av koksverket troligen stängs. Jag ser stora möjligheter för regionens biogas-producenter att kunna få avsättning för sina produkter eftersom vi kommer kunna hantera både naturgas och biogas, förklarar Jacob Sandberg plats- och produktionschef i Oxelösund.


Jacob Sandberg plats- och produktionschef i Oxelösund.

Det är Oxelösunds hamn som driver arbetet med en ny gasterminal och i slutet av månaden sker ett samråd med allmänheten. Terminalen planeras att byggas i två steg, där det första steget tas i drift i slutet på 2020 och det andra runt 2023. Natur- och biogas består båda av metan (CH4), som är det enklaste kolvätet av alla. Metangas ger inga utsläpp av svavel eller stoft samt minimala utsläpp av kväveoxider. Även gällande koldioxidutsläpp är metan överlägset andra bränslen.

- LNG, Liquefied Natural Gas, är metan som kylts ner till -160ᴼC så att den övergår till vätska och samtidigt minskar volymen 600 gånger. Placeringen av LNG-terminalen är inom Oxelösunds Hamns industriområde och ska kunna försörja SSAB med naturgas eller biogas via rörledning. Från terminalen kommer också utlastning av LNG kunna ske till järnväg, lastbil och fartyg, förklarar Tomas Hirsch som är SSABs energiexpert.


Tomas Hirsch, SSABs energiexpert.

I en tillståndsprocess ingår att verksamheten ska samråda bland annat med allmänheten. I samrådet inbjuds särskilt berörda, allmänheten och miljöorganisationer att ta del av samrådsunderlaget och att komma in med synpunkter. Synpunkter från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i tillståndsansökan.

Samrådsmötet sker den 29 november kl. 18.00-20.00 på Koordinaten i Oxelösund. Närmare information om verksamheten och dess miljöpåverkan finns i ett särskilt samrådsunderlag. Detta kan laddas ner från Oxelösunds Hamns hemsida, http://www.oxhamn.se.

SSAB har ökat sina ambitioner för hållbarhet och har som mål att vara helt fossilfritt 2045. En stegvis målsättning genom HYBRIT-projektet, att gå mot en fossilfri stålproduktion. SSAB Oxelösunds omställning är ett första steg i arbetet med att ställa om produktionen.

SARI HEIKKINEN