-Det är positivt att klimatavtalet är godkänt av världens ledare. SSAB är en liten stålproducent på världsmarknaden för stål, för oss skulle en global reglering av koldioxidpriset innebära ökade möjligheter att konkurrera på lika villkor med de stora producenterna från Kina eller Indien, säger Maria Långberg, Hållbarhetsdirektör SSAB.

Vad exakt det nya klimatavtalet innebär för SSAB är för tidigt att säga något om. Diskussioner startar redan i januari inom den Europeiska Unionen (EU) för att ta fram åtgärder för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C.

-Inom EU pågår redan arbetet med att se över tilldelningen av utsläppsrätter för perioden 2020-2030. SSAB tycker det är viktigt att de bästa producenterna som släpper ut minst koldioxid gynnas så att de som är sämre tvingas till förbättringar, förklarar Maria Långberg.

SSAB har redan idag koldioxideffektiva produktionsprocesser och masugnarna inom koncernen är av världsklass. Våra höghållfasta stål är starkare än vanligt stål vilket leder till att det behövs mindre mängd stål i olika produkter. Till exempel kan man bygga lättare fordon vilket har en positiv påverkan på klimatet under fordonets användarfas.

-Klimatnyttan hos olika produkter är också något som vi tycker man bör ta med i beräkningen när man jobbar med utsläppsminskningar eftersom detta ofta har en större effektiv på klimatet än utsläppen från själva produktionen, säger Maria Långberg.

Det nya avtalet påverkar inte några befintliga handelssystem inom EU eller Kina men det kommer att tas fram nya system under kommande år. Det nya klimatavtalet är globalt och varje land som godkänt avtalet behöver nu utarbeta en handlingsplan för hur landet ska bidra på bästa sätt.