Här hittar du SSAB Borlänges miljörapporter

pdf 8.01 Mb
Miljörapport SSAB Borlänge 2021
pdf 323 Kb
Så här hanterar vi avfall på SSAB Borlänge
pdf 352 Kb
This is how we handle waste disposal at SSAB Borlänge
Om du söker rapporter för tidigare år, besök vårt
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

För SSAB i Borlänge är det viktigt att även inkludera ekosystemtjänster i vårt hållbarhetsarbete. Genom att förstå vilka ekosystemtjänster vi är beroende av och vilka vi kan påverka kan vi även ta hänsyn till dessa aspekter vid planering och utveckling av vår verksamhet.

Miljö- och energimål

SSAB i Borlänge har under lång tid arbetat målstyrt för att förbättra sin miljö- och energiprestanda. Under de senaste åren har fokus framförallt varit på att minska utsläpp av kväveoxider till luft och att minska den specifika energianvändningen. 

Under en tioårsperiod har stora insatser gjorts som resulterat i en halvering av utsläppet av kväveoxider till luft. Åtgärderna har inriktats mot varmvalsverkets ugnar som står för cirka 80 procent av verksamhetens utsläpp av kväveoxider. Genom utveckling av ny förbränningsteknik och konvertering från olja till naturgas har målnivån 300 ton/år uppnåtts. 

Information till boende

Det oförutsedda kan hända

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol, naturgas och syrgas. Därmed finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska inträffa är liten, men eftersom den finns vill kommunen informera om risken.

Både samhället och företagen lägger ner stora resurser på att förebygga olyckor. Det finns också planer och beredskap för hur följderna av en eventuell olycka ska begränsas.

Borlänge kommun har i samarbete med SSAB, som är en stor gaskonsument, tagit fram en broschyr som du når via länken nedan. Den informerar kort om olycksriskerna i ditt närområde, hur du blir informerad ifall det sker en allvarlig kemikalieolycka och vad du i så fall ska göra samt var du kan få mer information.

Om du vill ha ett tryckt exemplar av ”Det kan gälla din säkerhet” så finns det ett begränsat antal i receptionen i Västra porten, SSAB Borlänge eller hos Borlänge kommun.

pdf 1.29 Mb
Det kan gälla din säkerhet 2022

Samrådshandlingar

Som ett led i tillståndsprocessen sker samråd mellan SSAB och myndigheter samt våra grannar. Syftet med samrådet är att myndigheter och grannar som kan beröras ska få information samt möjlighet att påverka vad som ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

 

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge