Miljö- och energimål

Miljö- och energimål

SSAB i Borlänge har under lång tid arbetat målstyrt för att förbättra sin miljö- och energiprestanda. Under de senaste åren har fokus framförallt varit på att minska utsläpp av kväveoxider till luft och att minska den specifika energianvändningen.

Under en tioårsperiod har stora insatser gjorts som resulterat i en halvering av utsläppet av kväveoxider till luft. Åtgärderna har inriktats mot varmvalsverkets ugnar som står för cirka 80 procent av verksamhetens utsläpp av kväveoxider. Genom utveckling av ny förbränningsteknik och konvertering från olja till naturgas har målnivån 300 ton/år* uppnåtts. 
NOx-utsläppen i ton/år är uppräknat till maximalt tillståndsgiven produktion (3.2 Mton/år). De faktiska utsläppen per år har varit lägre.   
 

Energieffektivisering

Vi arbetar på ett systematiskt, målstyrt och förebyggande sätt för att förbättra vårenergiprestanda och säkerställa ständiga förbättringar.

Energiarbetet kännetecknas av kunnande, förståelse och delaktighet hos alla medarbetare där efterlevnad av lagar och förordningar utgör en naturlig del. Arbetssättet för SSABs energieffektiviseringsarbete utgår från perspektivet människa, maskin och produkt.
 
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge