Ekosystemtjänster på SSAB i Borlänge

Ekosystemtjänster är ett begrepp för alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det kan till exempel vara tillgång till rekreationsområden, biologisk mångfald, och växtlighet som minskar damm och binder luftförorening.

Man brukar dela in ekosystemtjänster i fyra olika kategorier: 
 
 • Försörjande ger varor/nyttigheter såsom boskap, spannmål, fisk, träfiber, etc.
 • Reglerande påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer såsom ex. vattenhållande förmåga, rening av luft, pollinering och biologisk kontroll av skadegörare. 
 • Kulturella ger upplevelsevärden för till exempel rekreation och skönhetsupplevelser. 
 • Stödjande är förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, bland annat fotosyntes, bildning av jordmån, platser som upprätthåller artpopulationer.
 

Försörjande

 • Vattenförsörjning från Dalälven är en viktig ekosystemtjänst som vi nyttjar för kylning i våra processer.
 

Reglerande

 • Pollinering Upplåtande av mark för lokala biodlare.
 • Luftrening  Plantering och varsam skötsel av träd och buskar för bindande av damm och luftföroreningar.
 

Kulturella

 • Tunaäpplets moderträd  Bevarande av naturminnesmärkt träd vid infarten till Södra Porten. 
 • Islingbyholen Samverkan med Borlänge kommun för bevarande av rekreationsområde med unik miljö och stora natur- och kulturvärden. Här finns flera revir av mindre hackspett, rik insektsflora, självföryngring av ask och ek, god förekomst av lavar, och fornminne  från brons- och järnålder. Strövområdet har gjorts tillgängligt för allmänheten genom en Sagostig. Se filmen ovan.
 

Stödjande

 • Faunadepå Upplag av hundraåriga almar som fungerar som boplats för insekter och gynnar den biologiska mångfalden.
 • Blommande växter Bevarande av  äppelträd och plantering av träd och buskar på SSABs mark, som lockar till sig  insekter och fåglar.
 
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge