Årsredovisningen 2017 består av fyra delar:
- Affärsöversikt
- Bolagstyrningsrapport
- GRI-rapport
- Finansiella rapporter (antagen av bolagsstyrelsen)

Hållbarhetsrapporten har integrerats i årsredovisningen. Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2017. GRI-rapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI Standards-riktlinjerna (Global Reporting Initiative). Hållbarhetsrapporten för år 2017 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

SSABs årsredovisning kan laddas ned på ssab.com/Rapporter. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Alla fyra delar av årsredovisningen finns tillgängliga på svenska och på engelska. Affärsöversikten med koncernchefens kommentar publiceras också på finska.

Bolagsstyrningsrapporten 2017, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgäng på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel. + 46 70 295 2912 

Denna information är sådan information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars, 2018 kl. 14.40 CET.