Årsredovisningen 2021 består av fyra delar:
- Affärsöversikt     
- Hållbarhetsrapport
- Bolagsstyrningsrapport
- Finansiella rapporter

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs utveckling under 2021, både ur ett finansiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv.

Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt GRI Standards och inkluderar även för första gången uppgifter enligt EUs taxonomiförordning. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på engelska och svenska på ssab.com respektive ssab.se. Affärsöversikten inklusive koncernchefens kommentar finns tillgänglig på finska på ssab.fi. 

Bolagsstyrningsrapporten 2021, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgänglig på ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Viefhues, ESG Manager, [email protected], tel. + 46 73 567 42 77

Denna information är information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 12.00 CET.


Informationen är sådan som SSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-16 12:00 CET.