Årsredovisningen 2022 består av fyra delar:
- Strategirapport
- Hållbarhetsredovisning
- Bolagsstyrningsrapport
- Finansiella rapporter

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs utveckling under 2022, både ur ett finansiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI Standards och inkluderar även rapportering enligt EU:s taxonomiförordning.

Årsredovisningen finns tillgänglig på engelska och svenska på ssab.com respektive ssab.se. Årsredovisningen i enlighet med European Single Electronic Format (ESEF) finns tillgänglig på svenska. Strategirapporten inklusive koncernchefens kommentar finns tillgänglig på finska på ssab.fi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Viefhues, ESG Manager, [email protected], tel: + 46 73 567 42 77

Denna information är information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 12.00 CET.