Bakom energieffektiviseringen ligger de miljö- och energimål som EU har satt upp. Det handlar både om att spara energi och minska utsläppen. EU:s mål, som ska vara uppnådda senast 2020, innebär att växthusgasutsläppen och energiförbrukningen ska minska med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer, samt att andelen förnybar energi ska öka med 20 procent.

Ett stöd för att nå dessa mål är det direktiv om energieffektivisering (EED) som EU har infört. I Sverige innebär det att stora företag enligt lag är skyldiga att göra en energikartläggning samt fastställa effektiviseringsåtgärder som ska rapporteras till Energimyndigheten.

Utöver detta lagkrav så lanserade SSAB koncernövergripande hållbarhetsmål förra året. För SSAB Borlänges del innebär det att vi ska minska andelen köpt energimängd med 90 GWh och koldioxidutsläppen med 60 000 ton till 2019, säger Matts Persson, ansvarig för strategisk energiledning SSAB Borlänge.

I Borlänge har arbetet med att effektivisera energianvändningen pågått i många år, ända sedan +e-projektet drog igång 2007. Hittills har energiförbrukningen minskat med 15 procent, och det är både genom större investeringar såsom konverteringen till naturgas i en av omvärmningsugnarna och ändrade arbetssätt.


Varmvalsverket är den största energiförbrukarna på SSAB i Borlänge. För att effektivisera energianvändningen har man skapat energiforum. Foto: Henrik Hansson

Energiforum

På ett år förbrukar hela verksamheten i Borlänge 1,5 TWh energi. Det är lika mycket som 60 000 villor gör av med på ett år, eller 27 procent av den totala elproduktionen i Dalälven.

Varmvalsverket är den avdelning som använder mest, närmare 70 procent av den totala mängden. Och det är omvärmningsugnarna som står för merparten av det.

För att minska energianvändningen i Varmvalsverket har man sedan årsskiftet skapat ett energiforum som sammanställer och tar fram förslag på hur man kan göra. Det är allt från enklare åtgärder som ett musklick till investeringar.

Den största besparingen vi gjort i år är att börja med syrgaslansning i ugnarna, det ger en minskning med 40 000 KWh och 15 miljoner kronor per år, berättar Tommy Jonsson, drifttekniker i Varmvalsverket och sammankallande för energiforum varmvals.

En mycket enkel åtgärd som en operatör ligger bakom är att stänga av alla hydraulstationer vid stopp som är längre än 15 minuter. Det handlar om ett musklick som ger en minskning på cirka 250MW per år.

Nya arbetssätt

Energieffektivisering handlar inte bara om att göra en investering, berättar Tommy Jonsson, utan kan många gånger vara ändrade arbetssätt. Bara det att man tar för vana att släcka efter sig när man lämnar ett hydraulrum eller ställverk sparar både energi och pengar. 

Under hösten kommer man i Varmvalsverket att fokusera på att engagera operatörerna i arbetet med att minska energianvändningen genom att göra det till en del av det dagliga förbättringsarbetet.

Om vi ska lyckas med vårt mål att minska andelen köpt energi med 90 GWh om tre år då måste vi få hela verksamheten att engagera sig, att identifiera slöserier och jobba med avvikelser och ständiga förbättringar, säger Matts Persson.

Se filmen Energieffektivisering sparar pengar