Kvartalet

 

 

 • Försäljningen uppgick till 15 200 (9 387) Mkr, varav 5 290 Mkr kommer från Rautaruukki
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 118 (-294) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -82 (-448) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -2,39 (-0,82) kronor
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med -1 322 Mkr och resultat per aktie med -2,41 kronor
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 407 (575) Mkr
  • Förvärvsanalysen av Rautaruukki har slutförts under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för tredje kvartalet har justerats med -27 Mkr med anledning av den slutliga förvärvsanalysen och uppgick till 229 Mkr (se sid. 16)

 

Helåret

 

 • Försäljningen uppgick till 47 752 (36 455) Mkr, varav 8 824 Mkr kommer från Rautaruukki
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 894 (-1 204) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 242 (-1 801) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -3,33 (-3,29) kronor
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med -1 778 Mkr och resultat per aktie med -4,24 kronor
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 737 (1 956) Mkr
  • Utdelningen föreslås uppgå till 0 (0) kronor per aktie

 

Koncernchefens kommentar

 

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 118 miljoner kronor, en förbättring med omkring 400 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2013, drivet framför allt av lägre kostnader i den europeiska verksamheten och högre priser i Nordamerika. Jämfört med tredje kvartalet minskade det underliggande rörelseresultatet med cirka 200 miljoner kronor som en konsekvens av säsongsmässigt lägre efterfrågan mot slutet av året samt av underhållstopp i USA. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,4 Mdkr under det fjärde kvartalet, till stor del drivet av en minskning av rörelsekapitalet.

 

Efterfrågan i Nordamerika mattades säsongsmässigt av under slutet av fjärde kvartalet. Marknaden påverkades av höga importvolymer samt ökade lagernivåer i distributionsledet. I Europa var efterfrågan stabil under oktober och november men säsongsmässigt lägre i december. Efterfrågan på våra specialstål har varit stabil under fjärde kvartalet men med stora geografiska variationer, relativt starkt i USA men fortsatt utmanade på ett flertal tillväxtmarknader.

 

Vi räknar med att vår amerikanska verksamhet ska fortsätta att utvecklas positivt under 2015, drivet av god efterfrågan och hög effektivitet i våra stålverk. En ökad import av grovplåt till Nordamerika är dock en osäkerhetsfaktor, samt att lagernivåerna hos distributörer är något höga vid ingången av 2015. I Europa förväntas den underliggande efterfrågan under 2015 visa en svagt uppåtgående trend, men osäkerheten i återhämtningen är stor. Framtidsutsikterna för östra Europa har försämrats och dess påverkan på övriga Europa är fortfarande oklar. Efterfrågan på specialstål väntas vara relativt stabil under året, och vår tillväxt ska därför ske genom fortsatt utveckling av nya applikationer och nya marknader.

 

Den enskilt viktigaste händelsen för SSAB under 2014 var samgåendet med Rautaruukki. Vi skapar nu ett mer effektivt och flexibelt stålföretag och stärker samtidigt våra möjligheter att fortsätta utveckla vår ledande position inom specialstål globalt. Marknaderna förbättrades visserligen under 2014, men den relativt svaga återhämtningen understryker behovet av fortsatta effektiviseringar i kombination med en fortsatt utveckling av vårt kunderbjudande. Integrationen med Rautaruukki har startat väl i linje med våra planer och vi kommer att nå de synergimål som vi ställt upp. Arbetet med att realisera synergier löper väl och under Q4 har aktiviteter som motsvarar en resultatförbättring på 300 miljoner kronor i årstakt genomförts. Den nuvarande bedömningen är att vår målsättning om 1,4 miljarder kronor i årliga besparingar kan genomföras snabbare och därför nå full effekt i årstakt från och med andra halvåret 2016.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2015, klockan 07.30.

 

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2014

 

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén klockan 09.30 tisdagen den 10 februari 2015.

Bokslutskommunikén för 2014 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

 

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

 

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

 

Telefon: +46 8 519 990 31 (Sverige), +44 203 364 53 73 (England),
+1 855 753 22 30 (USA).

 

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 

För ytterligare information:

 

Andreas Koch, Director IR and Financial Communications, Tel. 070 - 509 77 61
Marie Elfstrand, Director Media Relations and PR, Tel. 08 - 45 45 734