Branschledande lönsamhet
I samband med SSABs kapitalmarknadsdag i oktober 2014 presenterades SSABs övergripande ambition att återta positionen som ett av de mest lönsamma stålföretagen globalt. Historiskt sett har SSAB presterat högre lönsamhet än jämförbara konkurrenter. SSAB är ett högspecialiserat stålföretag och bolaget har goda förutsättningar att stärka lönsamheten genom att utvinna synergier från förvärvet av Rautaruukki, fortsätta att utveckla den lönsamma amerikanska verksamheten samt genom att fortsätta att växa lönsamt inom höghållfasta stål och mervärdestjänster. Målsättningen är att SSAB ska uppnå en industriledande lönsamhet (mätt som EBITDA-marginal).

 

Utdelning och kapitalstruktur
Som tidigare är målet att utdelningen över en konjunkturcykel ska utgöra cirka 50 % av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till nettoskuldsättningsgraden. Likaså behåller SSAB målsättningen för kapitalstrukturen där målet är att nettoskuld-sättningsgraden långsiktigt ska uppgå till omkring 30 %. SSAB strävar efter att succesivt minska den nuvarande skuldsättningsgraden och därigenom fortsätta att stärka balansräkningen.

 

Distribution av årsredovisningen 2014 och hållbarhetsrapporten 2014

 

SSABs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2014 finns att ladda ner på koncernens hemsida, www.ssab.com från och med idag den 16 mars.   

 

Den tryckta årsredovisningen för 2014 kommer att distribueras på begäran. Beställningar sker via bolagets hemsida under länken nedan, via [email protected] eller på telefon 08-45 45 700. Vänligen observera att årsredovisningen inte distribueras per automatik till nya eller tidigare aktieägare även om aktieägare tidigare år begärt att få rapporten.  

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Chef för Investor Relations,
[email protected],
08-45 45 729
Liisa-Maija Seppänen, IR manager,
[email protected],
+358 20 59 39 232

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 mars 2015 kl. 10.00 CET.