Koncernchefens kommentar

SSABs justerade rörelseresultat för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 2 400 (3 768) Mkr. För helåret uppgick det justerade rörelseresultatet till 16,5 (29,3) Mdkr. Nedgången jämfört med fjolårets rekordnivå var främst hänförligt till en svagare marknad med lägre stålpriser, främst i Europa. SSAB fortsätter att generera starka kassaflöden och det operativa kassaflödet för helåret uppgick till 21,5 (22,7) Mdkr. Mot bakgrund av den goda finansiella positionen inledde vi återköp av aktier under fjärde kvartalet och styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (8,70) kr per aktie. Under året befäste SSAB ledarskapet i stålindustrins gröna omställning och lanserade det unika stålet SSAB Zero.

SSAB Special Steels hade ett justerat rörelseresultat om 847 (1 369) Mkr med en rörelsemarginal om 12 (16) % under fjärde kvartalet. Special Steels unika produkter, både med avseende på prestanda och kvalitet, adderar mervärde till våra kunder, vilket ger förutsättningar för mer stabila priser över konjunkturcykeln.

SSAB Americas justerade rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 1 681 (2 725) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25 (36) %. SSAB Europe hade ett justerat rörelseresultat om 165 (-229) Mkr och en rörelsemarginal på 2 (-2) %. Samtliga ståldivisioner hade kostnader för planerade underhållsstopp under fjärde kvartalet.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 0,87 (1,06) under 2023.

Till följd av den svaga marknaden har både Tibnor och Ruukki Construction implementerat besparingsprogram som innefattade personalneddragningar. SSAB Europe anpassade produktion, kostnader och bemanning och dessa åtgärder fortsätter till viss del under det första kvartalet 2024, då efterfrågan på produkter till byggindustrin fortsätter att vara låg. Även på SSAB Special Steels marknader har kunderna blivit mer avvaktande, framför allt i Europa. Marknadspriset på grovplåt i Nordamerika stabiliserades under utgången av fjärde kvartalet.

Intresset för produkter utan koldioxidutsläpp ökade under 2023 och vi levererade över 50 000 ton av SSAB Zero, ett stål med noll utsläpp avseende scope 1 och 2. Intresset ökade starkt inte bara i Europa, utan även i USA. Vi har påbörjat byggandet av ljusbågsugnen i Oxelösund, en central del för en fossilfri produktion. I slutet av januari 2024 stod det klart att domen om beviljad koncession för kraftledningen till Oxelösund vunnit laga kraft och omställningen fortsätter enligt plan.

 

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för 2023 klockan 09.30 onsdagen den 31 januari 2024.

Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com.

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/2twb9ckz

Det går även att delta via telefon. Klicka på länken nedan, fyll i formuläret och du kan välja om du vill ringa in själv eller bli uppringd genom att klicka på ”Call Me”.

Länk till telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI65ff6f74470a47be943ba8a67319870e

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 
233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 07.30 CET.