Arendal 72

Affärsområdet Sverige inom SSAB Europe har haft en stark utveckling 2021 inom säkerhetsområdet sett till statistiken över olyckor med frånvaro och olyckor som kräver läkarvård. Tittar man närmare på statistiken över säkerhetsincidenter i Mia så kan man dock se flera oroväckande trender. Dels så förekommer det fortsatt många första hjälpen-olyckor, och dels så har antalet rapporterade riskobservationer haft en minskande trend. De här oroväckande trenderna gjorde att Lars Olsson, Chef inom affärsområdet Sverige, begärde att säkerhetssamtal skulle hållas med samtliga medarbetare på SSAB’s orter i Sverige.

-I SSC Arendal kunde vi komma igång snabbt med de här samtalen eftersom vi är en ganska liten enhet, och eftersom vi nu startat upp månadsinfo i smågrupper för samtliga våra medarbetare efter pandemin, säger Fredrik Sundström, General Manager för SSC Arendal. Vi fokuserade därför vår första månadsinfo på säkerhet, och vikten av att aktivt lägga in riskobservationer för allas säkerhet. Vår säkerhetskulturenkät visade också att vi hade stor förbättringspotential både vad gäller att lägga in säkerhetsärenden i vårt rapporteringssystem Mia, och att snabbt ta hand om de säkerhetsärenden som läggs in.

Under säkerhetssamtalen kom det fram flera förbättringsförslag från våra medarbetare som vi implementerade direkt:

Alla säkerhetsincidenter tas upp vid vårt dagliga styrningsmöte, se exempel

• Vi har instruerat alla medarbetare hur de laddar hem och använder Mia-appen i sin mobil för enkel rapportering av säkerhetsincidenter

• Vi följer upp antal öppna ärenden i Mia per händelseägare veckovis

• Händelseägaren kontaktar alltid rapportören av Mia-ärenden innan stängning för ge personlig återkoppling och för att få åtgärden godkänd


 Gårdagens säkerhetsincidenter i Mia
 Vad   Var  Händelsetyp  Åtgärd
 Brännbart material ligger utmed vägg                                    Port 1                              Riskobs                          Robert beställer container                             
 Sladdvinda lös med kontakt i   Coillager  Riskobs  Togs bort direkt
 Periferiband öppnas under avklädning  Coillager  Tillbud  Andreas återkopplar till verk
 Rimpledare har flyttar sig utåt  Slitt 5  Riskobs  UH skruvar fast rimpledare

 

De här till synes ganska enkla förändringarna har gett ett fantastiskt resultat på kort tid. Under september registrerades 52 riskobservationer av SSC’s ca 120 medarbetare jämfört med normala 15-20 st, och handläggningstiden sjönk kraftigt.

-Fantastiskt glädjande att vi på ett så enkelt sätt tillfört energi i det här viktiga arbetet. Nu gäller det att vi som ledning behåller den struktur och kultur för förbättringar som vi åstadkommit. Här kommer SSAB’s Säkerhetsprogram som genomförs för samtliga våra medarbetare det kommande halvåret att vara en nyckelaktivitet, men också att vi i vardagsarbetet håller i det arbetssätt som nu växt fram, avslutar Fredrik Sundström.