Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. Utsikterna är dock osäkra på grund av spridningen av Covid-19 och dess påverkan på industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen.

SSAB har en stark balansräkning med en historiskt sett låg skuldsättning och har därutöver säkerställt en mycket god likvid beredskap. Mot bakgrund av den nuvarande osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att ändra utdelningsförslaget till SEK 0,75 per aktie.

Förslaget om avstämningsdag, fredagen den 3 april 2020, kvarstår. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 8 april 2020.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 25 mars 2020 kl. 08.30 CET.