Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade om en utdelning på 8,70 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022 med avstämningsdag torsdagen den 20 april 2023. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 25 april 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 995 000 kronor till ordföranden och med 670 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 270 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 195 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Lennart Evrell, Bernard Fontana, Marie Grönborg, Martin Lindqvist, Mikael Mäkinen och Maija Strandberg.

Omval av Lennart Evrell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av Ernst & Young AB till och med årsstämman 2024.

Ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Långfristigt incitamentsprogram 2023

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag om ett långfristigt kontantbaserat incitamentsprogram, riktat till högst 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SSAB, inklusive koncernledningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman bemyndigande styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier av serie A och/eller B på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och endast till ett pris per aktie inom det var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Helsinki.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel. +46 72
 233 5288