Samråd gällande SSABs omställning i Luleå

SSAB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling. Denna teknik- och industriomställning är ett avgörande steg i omställningen till fossilfri stålproduktion.

Från verksamheten i Luleå kommer de planerade förändringarna att leda till en utsläppsminskning av koldioxid med cirka 2,8 miljoner ton årligen, vilket motsvarar en utsläppsminskning med ca 90 % jämfört med dagens verksamhet. Den planerade omställningen är nödvändig både för SSAB och för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål i linje med Parisavtalet. 

Så funkar det

Här kan du se en förenklad 3D-animering av den framtida fossilfria ståltillverkningen på Svartön.

Produktion av stål är en tillståndspliktig verksamhet och SSAB planerar att ansöka om miljötillstånd för omställning av den befintliga verksamheten i Luleå. En viktig del i förberedelserna med den kommande ansökan är att genomföra samråd. 

Syftet med samrådet är att alla som är berörda av de planerade åtgärderna i ett tidigt skede ska få information om projektet och ha möjlighet att lämna synpunkter och bidra med erfarenheter och kunskaper som kan ha betydelse för utformningen av anläggningen eller av miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet avser den omställda verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådet är en process och genomförs genom utskick, annonser, webbsida, samrådsmöten och utställning. 

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget, som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan, finns att ladda ner via knappen nedan. Tryckta exemplar av samrådsunderlaget finns tillgängligt i samrådsutställningen på Vetenskapens hus i Luleå samt i Västra vakten på SSAB i Luleå. Det går även att kontakta oss för att få samrådsunderlaget hemskickat med post, se kontaktuppgifter nedan.

Samrådsutställning

Information om samrådet och den planerade omställningen av verksamheten finns att ta del av i en utställning på Vetenskapens hus i Luleå mellan den 18 november 2022 och den 31 januari 2023. Utställningen är öppen när Vetenskapens hus är publikt tillgängligt, och i regel bemannad av representanter från SSAB på måndagar kl 15-17.

Samrådsmöte

Som en del av samrådet inbjuds allmänheten och särskilt berörda att delta i ett samrådsmöte den 17 januari 2023 kl 18-20 på Vetenskapens hus i Luleå. Samrådsmötet kommer ske i form av öppet hus, med en inledande presentation kl 18. SSAB finns på plats för att ge en allmän presentation av den planerade omställningen, svara på frågor, ta emot synpunkter och informera. Alla som vill är välkomna att delta vid mötet och ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Har du synpunkter som kan ha betydelse för utformningen av anläggningen eller av miljökonsekvensbeskrivningen? Genom att delge oss dina synpunkter kan du vara en del i samrådet och påverka. Alla synpunkter kommer omhändertas och beaktas i det fortsatta arbetet med utformning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmötet, i utställningen eller skriftligen senast den 31 januari 2023 till:

E-post: lulea.samrad@ssab.com

Post: SSAB Luleå, Att: Karin Bark, 971 88 LULEÅ
Märk brev och kuvert respektive e-post med ”Samråd SSAB Luleå”

Det går också bra att fylla i formuläret nedan.

Frågor

Frågor är välkomna på samrådsmötet, via e-post enligt ovan eller via telefon till projektets kontaktperson (se nedan).

 

Vad händer sen?

När samrådet är genomfört tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. Denna blir sedan en del av vår ansökan om tillstånd som lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

 

Kontaktperson:

Karin Bark, projektledare tillstånd

E-post: karin.bark@ssab.com

Tel: 0920-431624