SSABs omställning i Luleå

SSAB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn, koksverk och befintligt stålverk till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling. Denna teknik- och industriomställning är ett avgörande steg i omställningen till fossilfri stålproduktion.

Från verksamheten i Luleå kommer de planerade förändringarna att leda till en utsläppsminskning av koldioxid med cirka 2,8 miljoner ton årligen, vilket motsvarar en utsläppsminskning med ca 90 % jämfört med dagens verksamhet. Den planerade omställningen är nödvändig både för SSAB och för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål i linje med Parisavtalet.

Så funkar det

Här kan du se en förenklad 3D-animering av den framtida fossilfria ståltillverkningen på Svartön.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Produktion av stål är en tillståndspliktig verksamhet och SSAB har den 24 november 2023 lämnat in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Målet med ansökan är att erhålla nödvändiga tillstånd för att ställa om den befintliga verksamheten. 

En viktig del i förberedelserna av ansökan är att genomföra samråd, vilket gjordes vid olika tillfällen från november 2022 till september 2023. Det som framkom vid samrådet har beaktats i utformningen av verksamheten och vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Baserat på de utredningar och den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram förväntas en positiv effekt för huvuddelen av de studerade miljökonsekvenserna jämfört med befintlig verksamhet. Anläggningen och dess processer är redan från start utformade för att minimera verksamhetens påverkan på omgivningen. Den planerade verksamheten kommer att uppfylla tillämpliga BAT-slutsatser (Best Available Technology). Det är omställningens genomförande och teknikskiftet i sig som ger den stora miljövinsten. 

Vad händer nu?

Ansökan behandlas nu av domstolen enligt gängse praxis. Domstolen kommer att gå igenom ansökan och om det behövs förelägga SSAB om komplettering. Efter kungörelse och skriftväxling med remissinstanser, där SSAB får möjlighet att bemöta inkomna synpunkter, håller domstolen huvudförhandling i målet innan dom meddelas.

Parallellt med detta fortgår SSABs förberedelser inför omställningen.

 

För att ge en överblick av vad omställningen på Svartön innebär och vad tillståndsprövningen handlar om har SSAB tagit fram en kortare film. I filmen beskrivs både den befintliga verksamheten på Svartön, och hur området behöver förändras för att möjliggöra omställningen till fossilfri stålproduktion för en mer hållbar och ännu säkrare verksamhet - både för människa, miljö och klimat.