SSABs omställning i Luleå

SSAB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling. Denna teknik- och industriomställning är ett avgörande steg i omställningen till fossilfri stålproduktion.

Från verksamheten i Luleå kommer de planerade förändringarna att leda till en utsläppsminskning av koldioxid med cirka 2,8 miljoner ton årligen, vilket motsvarar en utsläppsminskning med ca 90 % jämfört med dagens verksamhet. Den planerade omställningen är nödvändig både för SSAB och för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål i linje med Parisavtalet.

Så funkar det

Här kan du se en förenklad 3D-animering av den framtida fossilfria ståltillverkningen på Svartön.

Samråd

Produktion av stål är en tillståndspliktig verksamhet och SSAB planerar att ansöka om miljötillstånd för omställning av den befintliga verksamheten i Luleå. En viktig del i förberedelserna med den kommande ansökan är att genomföra samråd.

Syftet med samrådet är att alla som är berörda av de planerade åtgärderna i ett tidigt skede ska få information om projektet och ha möjlighet att lämna synpunkter och bidra med erfarenheter och kunskaper som kan ha betydelse för utformningen av anläggningen eller av miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet avser den omställda verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samrådsunderlaget, som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan, finns att ladda ner via knappen nedan.

Den formella samrådstiden pågick från den 17 november 2022 till den 31 januari 2023.

Vad händer nu?

Alla synpunkter som inkommit under samrådet omhändertas och beaktas i det fortsatta arbetet med utformning av verksamheten och i arbetet med utredningar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Under vintern och våren 2023 pågår fortsatt arbete med utredningar och MKB, vilket kommer bli en del av den ansökan om tillstånd som sedan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.