Känslighetsanalys

Den ungefärliga helårseffekten på resultatet efter finansnetto och på resultat per aktie 2019 av förändringar av väsentliga faktorer framgår av nedanstående känslighetsanalys.

  Förändring,
%

Effekt på
resultat
före skatt,
Mkr

Effekt på
resultat 
per aktie,
kr2)
Effekt på
eget kapital, 
Mkr2)
Plåtpris -
stålrörelsen
+/- 10 +/- 7 770  +/- 5,93  +/- 6 107
Volym -
stålrörelsen1)
+/- 10 +/- 1 020  +/- 0,78  +/- 802
Malmpriser +/- 10 +/- 890  +/- 0,68  +/- 700
Kolpriser +/- 10 +/- 540  +/- 0,41   +/- 424
Skrotpriser +/- 10 +/- 740  +/- 0,56  +/- 582
Räntesats +/- 1%-enhet +/- 80  +/- 0,06  +/- 63
Kronindex3) +/- 5 +/- 390  +/- 0,30  +/- 307

1) Exklusive påverkan av lägre kapacitetsutnyttjande (underabsorption)
2) Räknat på 21,4 % i skatt
3) Beräknat på SSABs exponering utan valutasäkringar. Om kronan försvagas innebär detta en positiv effekt