Åtgärder för att begränsa spridning av coronavirus på SSABs årsstämma 2020

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av coronavirus i Sverige och en viss oro har av förståeliga skäl uppstått bland bolagets aktieägare och intressenter.

Det är viktigt att begränsa risken för smittspridning genom att inte resa till vissa länder och att begränsa deltagande i större sammankomster.  

SSAB har ett ansvar gentemot sina aktieägare att begränsa deras risker samtidigt som aktieägarnas rättigheter att rösta på förslag vid bolagsstämman m.m. tillvaratas. 

För aktieägare som känner sig oroliga för spridning av coronavirus har Euroclear Sweden AB meddelat att det finns möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ombudet Krister Grönlund, anställd hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare ges på detta sätt möjlighet att företrädas på årsstämman utan att behöva närvara personligen. Euroclear Sweden AB kommer att skicka hem fullmakt och formulär för röstinstruktioner till aktieägare som anmält sig till stämman. Undertecknad fullmakt i original tillsammans med röstinstruktioner måste återsändas till Euroclear Sweden AB så att handlingarna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 mars 2020. 

För att begränsa risken för de aktieägare och andra personer som kommer att närvara fysiskt på bolagets årsstämma 2020 kommer följande åtgärder att vidtas:

  • Genomgång av stämmolokalen kommer att ske innan stämman. Vid inpasseringen kommer handsprit att finnas utplacerad.
  • Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som besökt länder utanför Norden eller de som upplevt luftvägsbesvär i kombination med feber under de 14 dagarna närmast före stämman, kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel.
  • Ingen förtäring och inga presenter kommer att erbjudas.
  • Valberedningens ordförande, styrelseordföranden, verkställande direktören och revisorn kommer att hålla kortare anföranden än normalt. Ordförandens och verkställande direktörens anföranden kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida i efterhand.

Bolaget följer coronavirusets utveckling dagligen och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna åtgärder. 

Stockholm den 10 mars 2020


Bengt Kjell
Styrelseordförande
SSAB AB

 

Anmälan till årsstämma och stämmohandlingar